Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή »
03.09.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Υπηρεσία«Μίσθωση γερανών με χειριστή »


Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.248/2019 απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή »
ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.216,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 38.707,84ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, ταέγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορέςκαι κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά αποκλειστικάβάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο του προϋπολογισμού.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.4270/2014, του Ν. 3852/2010 και οι διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  09/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510.451486  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της
διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στοΕμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης τουδιαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τονανάδοχο, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.kavala.gov.gr),στη διαδρομή: Eπικαιρότητα – Διαγωνισμοί – Τρέχοντες (Μίσθωση γερανών με χειριστή)καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητακατά την υπογραφή της σύμβασης.


 

                                                                                                         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη προμήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιμων υλικών και υπηρεσίες επισκευής
03.09.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 243/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκεπρομήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιμων υλικών και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καβάλαςέτους 2019, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 73.996,50ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τουτμήματος ή των τμημάτων για τα οποία/το οποίο υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 13/ 09/2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου
28.08.2019

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
Στις 10/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα
διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση
Δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 4, έμπροσθεν του
σταθμαρχείου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην Καβάλα.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία
υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων
(400) Ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα
θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί
αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται
ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.:
2513500232
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
Ηλίας Καλανταρίδης
0003387095

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών
26.08.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ -
  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 235/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΙΟΤΟΡΦΛ-9ΣΦ), περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.189,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Κωδικοί CPV: 30197643-5 (Φωτοαντιγραφικό χαρτί), 30192700-8 (Γραφική ύλη) και 30125110-5 (Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτικών μέσων).
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν. 4270/2014 και του Ν.3852/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, ειδάλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, 3ος όροφος.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 6) και στο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουρτουλίδου Χρυσή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr.
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στους Φιλίππους
10.07.2019

Στις 29 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων, εμβαδού 93,60 τ.μ. μαζί με τον αύλειο χώρο που περιβάλει το κτίριο και καθορίζεται από τα όρια του αριθ. 2067 κοινοχρήστου συμπεριλαμβανομένου και του κτίσματος.
Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καφέ, αναψυκτήριο, εστιατόριο ή για όλες συγκεντρωτικά τις παραπάνω δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης με ευθύνη του μισθωτή, των σχετικών υγειονομικών και άλλων αδειών και απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  εκατόν ενενήντα (190€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
02.07.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


ΗΔήμαρχοςΚαβάλαςέχονταςυπόψητηνυπ’ αριθμ.166/2019 απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπής(ΑΔΑ: ΨΥΥΡΩΕ6-7ΜΥ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόκάτωτωνορίωνγια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,μεκριτήριοκατακύρωσης τηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικά βάσειτιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.Ησυνολικήεκτιμώμενηαξίατηςσύμβασηςείναι161.290,32 ευρώχωρίςΦΠΑ(200.000,00ευρώσυμπ/νουΦΠΑ24%).Ησύμβασηυποδιαιρείταιστακάτωθιείδη:1(Μηχάνημα Πλάγιας Ολίσθησης με συνοδευτικό εξοπλισμό)μεCPV34144710-8και2(Θρυμματιστής Κλαδιών)μεCPV16600000-1.
Οδιαγωνισμόςθαπραγματοποιηθεί μεχρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr.
Ηισχύουσα Νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.4270/2014καιτουΝ.4250/2014.Ηδιάρκεια της σύμβασηςορίζεταιαπότηνυπογραφήτηςμέχρι τις31-12-2019 με δυνατότητα παράτασης.Τόπος εκτέλεσηςτηςσύμβασηςείναι οΔήμος Καβάλας(EL515).Γιατηνέγκυρησυμμετοχήστοδιαγωνισμόαπαιτείταιεγγύησησυμμετοχήςγιαποσόπουθα καλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό2%τηςσυνολικήςπροϋπολογισθείσηςδαπάνηςεφόσονοοικονομικόςφορέας συμμετέχει γιατοσύνολοτωνειδών,άλλωςγιαποσόπουθακαλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό(2%)της εκτιμώμενης αξίαςτουείδουςήτα είδηγιατοοποίο/τα οποίαυποβάλειπροσφορά οοικονομικός φορέας.ΩςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνστηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτουσυστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεταιηημέρα Πέμπτη 04 /  07 /2019καιώρα15:00πμ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούννακατεβάσουνταέγγραφατουδιαγωνισμούκαιαπότηνιστοσελίδατουΔήμου Καβάλαςwww.kavala.gov.gr.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι μπορούννααπευθύνονταιστο ΤμήμαΠρομηθειώντουΔήμουκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες(τηλ.:2513-500283).


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡA

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων
12.06.2019

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 153/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΥ4ΩΕ6-0ΥΕ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από 01-08-2019 έως και 31-12-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 657.487,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (755.445,65 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Είδη άρτου και κουλούρια) με CPV 15811000-6, Τμήμα 2 (Σφολιατοειδή εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες και τσουρέκια) με CPV 15813000-0, Τμήμα 3 (Γλυκά ζαχαροπλαστείου) με CPV 15812000-3, Τμήμα 4 ((Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 24%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 5 ((Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 6 (Γάλα φρέσκο (άσπρο) και γαλακτοκομικά προϊόντα) με CPV 15511000-3, Τμήμα 7 (Νωπά λαχανικά και φρούτα) με CPV 15300000-1), Τμήμα 8 (Κατεψυγμένα Λαχανικά) με CPV 15331170-9, Τμήμα 9 (Ελαιόλαδα) με CPV 15411110-6, Τμήμα 10 (Κρέατα και πουλερικά) με CPV 15119000-5 και Τμήμα 11 (Ψάρια νωπά και κατεψυγμένα) με CPV 03311000-2).
    Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2020. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για ποσό δεκατριών χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (13.149,75€), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
     Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 10:00πμ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 04-06-2019 με ηλεκτρονική αποστολή.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

 

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
               ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών
12.06.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα.
Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 44111000-1 420.684,26
2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 44111000-1 19.846,20
3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 44111000-1 159.464,00
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 599.994,46 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option), και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι, χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24.06.2019 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 74907) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:
3.500,00 (τρεις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ για το τμήμα 1
200,00 (διακόσια) ευρώ για το τμήμα 2
1.300,00 (χίλια τριακόσια) ευρώ για το τμήμα 3.
γ) τεχνική προσφορά
δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ  με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών
12.06.2019

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 134/ 2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61Ο8ΩΕ6-1Ι7) περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 225.885,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(280.098,50 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα).
Τα είδη του Τμήματος 1 (Εξοπλισμός με ΦΠΑ 24% CPV: 37535210-2, 37535200-9) είναι: ο εξοπλισμός παιδικής χαράς
(CPV 37535200-9), οι κούνιες παιδικής χαράς (CPV 37535210-2), του Τμήματος 2 (Δάπεδα με ΦΠΑ 24% CPV 37535200-
9), του Τμήματος 3 (Φωτιστικά με ΦΠΑ 24% CPV:31527200-8). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το
χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 31-12-2019 με δυνατότητα παράτασης.
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16384/2019 Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014
του Ν. 4250/2014, του Ν. 4605/2019, του Ν. 4608/2019, του Ν. 4609/2019. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της
ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε
οικονομικός φορέας. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις
15/05/2019 με ηλεκτρονική αποστολή.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ναυαγωσωστικού υλικού
22.05.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ
«Προμήθεια μηχανοκίνητων σκαφών – σωστικών λέμβων και του εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των Δημοτικών Παραλίων  του Δήμου Καβάλας»

     ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.142/2019απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η  «Προμήθεια μηχανοκίνητων σκαφών – σωστικών λέμβων και του εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των Δημοτικών Παραλίων  του Δήμου Καβάλας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τη ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 55.784,28 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.
     Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010.
     Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις03/06/2019,ημέραΔευτέρακαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
     Πληροφορίες σχετικάμετονδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500282τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Ηπερίληψητηςδιακήρυξηςθα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στηνΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣκαιθα αποσταλείσταΕπιμελητήρια και λοιπούς φορείς.ΟΔήμοςΚαβάλαςπροσφέρειελεύθερη,πλήρη,άμεσηκαιδωρεάνηλεκτρονική πρόσβασηστα έγγραφα τηςσύμβασηςστηνιστοσελίδα τουΔήμουΚαβάλαςστηδιεύθυνσηwww.kavala.gov.grαπό την ημερομηνίαδημοσίευσηςτηςδιακήρυξηςστοΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας
10.05.2019

 « Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση χώρου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων Δήμου Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 29η  Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                                                                                                                                                                                    Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                     Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                            Καλανταρίδης Ηλίας

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού
10.05.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 97/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΦΡΤΟΡΦΛ-0ΨΠ), περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.390,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Κωδικοί CPV: 22820000-4 (Έντυπα), 22000000-0 (Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα).
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν. 4270/2014 και του Ν.3852/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, ειδάλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στις 20 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00π.μ, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, 3ος όροφος.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 6) και στο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουρτουλίδου Χρυσή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr.
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία

Διακήρυξη διαγωνισμού για κτηνιατρικές υπηρεσίες
10.05.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ
«Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)»

ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.125/2019απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανηυπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις), ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%,ταέγγραφατηςσύμβασης καιοιόροιτου διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςκαικριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για το σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας.
Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις21 Μαΐου 2019,ημέρα Τρίτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικάμετοδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500280τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΗΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ
     ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος στο Παληό ο Καβάλας
09.05.2019

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 16 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος,  εκτάσεως 268,10 τ.μ., του υπ’ αριθ. 63  τεμαχίου στο Παληό Καβάλας.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των 13 €/τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, Νο 2 Γραφείο, επί της Κ. Παλαιολόγου 4, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232.                                                  

 

        Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                                                   


                                        Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
05.04.2019

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 25 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 68 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες κοπής χόρτου του Δήμου Καβάλας
22.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ


Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 45/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα εργασιών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι 52.997,60 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (854,80 €), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 01/04/2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510 451482 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
22.03.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 136.877,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (169.727,48 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Καλώδια κοινά) με CPV 31321210-7, Τμήμα 2 (Καλώδια υπόγεια)με CPV 31321210-7, Τμήμα 3 (Υλικά αυτοματισμού και προστασίας) με CPV31210000-1, Τμήμα 4 (Λαμπτήρες)με CPV31500000-1, Τμήμα 5 (Φωτιστικά Σώματα) με CPV31520000-7, Τμήμα 6 (Διάφορα υλικά)με CPV31681000-3.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 10/04/2019και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).


       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Φρούριο Καβάλας
22.03.2019

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – μπαρ στο Φρούριο Καβάλας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, με επιφάνεια εσωτερικού βοηθητικού χώρου 70,28 τμ, το οποίο στην πρόσθια όψη του διαθέτει ξύλινη κατασκευή μετά υπόστεγου συνολικής επιφάνειας 22,06 τ.μ. και δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθίσματων σε επιφάνεια 90τμ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου /2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) ετησίως μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης υπό προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των οκτακοσίων  ευρώ (800€). Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’αρίθ. Πρωτ.1462/2019 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Φρούριο Καβάλας μέχρι την Τρίτη 2 /Απριλίου/2019 και ώρα 13:00.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του αναψυκτηρίου του Φρουρίου Καβάλας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας (κα. Σχοινά Άρτεμη και κ. Αλέξη Βρεττό) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας, Καβάλα, Τηλέφωνο 2510835375.

Η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Αναστασία Ιωσηφίδου

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φυτικού υλικού
22.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 45.916,59 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τουτμήματος ή των τμημάτων για τα οποία/το οποίο υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγωσωστικής κάλυψης παραλιών
14.03.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 75252000-7.
Η με αριθμό 2019/S 050-115246 προκήρυξη της Σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑΜ 19PROC004595853) στις 12.03.2018
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης. Στις 30.01.2019 αναρτήθηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. 4241-127-30.01.19 (ΦΕΚ 173-30.01.2019 Β) η οποία τροποποιεί τον κατώτατο μισθό και επομένως τροποποιεί τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης αλλά και την δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων, ενώ στις 15.02.2019 εκδόθηκε η απόφαση του Λιμεναρχείο Καβάλας που ορίζει ποιες παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστες και επομένως υφίσταται η υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη σε αυτές. Δεδομένου των χρονοβόρων διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού με δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα αλλά και της υποχρέωσης του Δήμου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του από 01.06.2019, ο Δήμος καταφεύγει στην χρήση της επισπευσμένης διαδικασίας για την διασφάλιση της υγείας των συμπολιτών του αλλά και την αποφυγή προστίμων .
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 333.031.76€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25.03.2019 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29.03.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 70832) και στην διεύθυνση (URL) www.dimospaggaiou.gr του Δήμου Παγγαίου.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος, ήτοι Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή,  και ανήκει στον Υποτομέα Ο.Τ.Α. της Γενικής Κυβέρνησης  με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος. Ο Κωδικός nuts του τόπου παράδοσης όλων των ειδών & εκτέλεσης όλων των υπηρεσιών είναι EL515.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€
γ) τεχνική προσφορά
δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01.06.2019 μέχρι 30.09.2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ