Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
05.04.2019

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 25 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 68 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες κοπής χόρτου του Δήμου Καβάλας
22.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ


Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 45/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα εργασιών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι 52.997,60 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (854,80 €), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 01/04/2019, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510 451482 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
22.03.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 136.877,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (169.727,48 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Καλώδια κοινά) με CPV 31321210-7, Τμήμα 2 (Καλώδια υπόγεια)με CPV 31321210-7, Τμήμα 3 (Υλικά αυτοματισμού και προστασίας) με CPV31210000-1, Τμήμα 4 (Λαμπτήρες)με CPV31500000-1, Τμήμα 5 (Φωτιστικά Σώματα) με CPV31520000-7, Τμήμα 6 (Διάφορα υλικά)με CPV31681000-3.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 10/04/2019και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).


       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Φρούριο Καβάλας
22.03.2019

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – μπαρ στο Φρούριο Καβάλας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου – μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, με επιφάνεια εσωτερικού βοηθητικού χώρου 70,28 τμ, το οποίο στην πρόσθια όψη του διαθέτει ξύλινη κατασκευή μετά υπόστεγου συνολικής επιφάνειας 22,06 τ.μ. και δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθίσματων σε επιφάνεια 90τμ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου /2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) ετησίως μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης υπό προϋποθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των οκτακοσίων  ευρώ (800€). Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’αρίθ. Πρωτ.1462/2019 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Φρούριο Καβάλας μέχρι την Τρίτη 2 /Απριλίου/2019 και ώρα 13:00.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του αναψυκτηρίου του Φρουρίου Καβάλας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας (κα. Σχοινά Άρτεμη και κ. Αλέξη Βρεττό) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας, Καβάλα, Τηλέφωνο 2510835375.

Η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Αναστασία Ιωσηφίδου

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φυτικού υλικού
22.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 45.916,59 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τουτμήματος ή των τμημάτων για τα οποία/το οποίο υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

           ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγωσωστικής κάλυψης παραλιών
14.03.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 75252000-7.
Η με αριθμό 2019/S 050-115246 προκήρυξη της Σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑΜ 19PROC004595853) στις 12.03.2018
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης. Στις 30.01.2019 αναρτήθηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. 4241-127-30.01.19 (ΦΕΚ 173-30.01.2019 Β) η οποία τροποποιεί τον κατώτατο μισθό και επομένως τροποποιεί τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης αλλά και την δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων, ενώ στις 15.02.2019 εκδόθηκε η απόφαση του Λιμεναρχείο Καβάλας που ορίζει ποιες παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστες και επομένως υφίσταται η υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη σε αυτές. Δεδομένου των χρονοβόρων διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισμού με δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα αλλά και της υποχρέωσης του Δήμου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του από 01.06.2019, ο Δήμος καταφεύγει στην χρήση της επισπευσμένης διαδικασίας για την διασφάλιση της υγείας των συμπολιτών του αλλά και την αποφυγή προστίμων .
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 333.031.76€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25.03.2019 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29.03.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 70832) και στην διεύθυνση (URL) www.dimospaggaiou.gr του Δήμου Παγγαίου.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος, ήτοι Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή,  και ανήκει στον Υποτομέα Ο.Τ.Α. της Γενικής Κυβέρνησης  με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος. Ο Κωδικός nuts του τόπου παράδοσης όλων των ειδών & εκτέλεσης όλων των υπηρεσιών είναι EL515.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€
γ) τεχνική προσφορά
δ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01.06.2019 μέχρι 30.09.2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για υπηρεσίες υλοποίησης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Καβάλας
07.03.2019

Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης, η πίστωση και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστής σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 69.354,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (86.000,00 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ 24%). Η σ ύ μ β α σ η α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α τ μ ή μ α μ ε CPV 7 9 4 1 5 2 0 0 - 8 .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα
Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται να έχει διάρκεια 18 μήνες από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος
Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα
καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η
ημέρα Δευτέρα 01 / 04 / 2019 και ώρα 10:00πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου
Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500282).
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στο Εσκή Καπού
10.01.2019

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού.
Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) της περιοχής του Εσκή Καπού. Το εν λόγω ακίνητο είναι εμβαδού 1000 τ.μ. εφαπτόμενο στην αριστερή πλευρά του 6οχλμ.της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης σε προνομιακή θέση καθώς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κόμβο που οδηγεί στο νέο λιμάνι.
   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24/1/2019 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα (180€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα  παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό είκοσι δύο ευρώ (18 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ 33 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού μέχρι την  Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 13.00
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,
Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

Η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
                Αναστασία Ιωσηφίδου

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στο Εσκή Καπού
10.01.2019

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού.
Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) της περιοχής του Εσκή Καπού. Το εν λόγω ακίνητο είναι εμβαδού 1000 τ.μ. εφαπτόμενο στην αριστερή πλευρά του 6οχλμ.της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης γωνιακό και σε προνομιακή θέση καθώς βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον κόμβο που οδηγεί στο νέο λιμάνι.
   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24./1/2019 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι (220€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα  παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο ευρώ (22 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 31 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (αγροτεμαχίου) του Εσκή Καπού μέχρι την Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 13.00
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,
Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

Η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
           Αναστασία Ιωσηφίδου

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρόμης
10.01.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 514/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΤΤ0ΩΕ6-11Ν) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας - Θάσου, εκτιμώμενης αξίας 2.235.762,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.562.558,39 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα).
    Τα είδη του Τμήματος 1 (Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% CPV 15800000-6) είναι: τα ξερά φασόλια (CPV 03221210-1), το γάλα υπερυψηλής θερμοκρασίας (UHT) (CPV 15511210-8), τα μακαρόνια σπαγγέτι Νο6 (CPV 15851100-9), το ρύζι λευκό (τύπου καρολίνα) (CPV 03211300-6), το κριθαράκι (CPV 15851100-9), οι φακές (CPV 03212211-2), το αλεύρι για όλες τις χρήσεις (CPV 15612100-2), το μέλι θυμαριού ή πεύκου (CPV 15831600-8), του Τμήματος 2 (Είδη παντοπωλείου με ΦΠΑ 24% CPV 15800000-6) είναι η ζάχαρη (CPV 15831200-4), ο τοματοπολτός (CPV 15331425-2), το αλάτι (CPV 15872400-5), του Τμήματος 3 (Τυροκομικά Προϊόντα (CPV 15540000-5) είναι το τυρί φέτα ΠΟΠ (CPV: 15542300-2), του Τμήματος 4 (Είδη Οπωροπωλείου CPV: 03221200-8 ) είναι οι πατάτες (CPV: 03212100-1), του Τμήματος 5 (Κρέας CPV: 15110000 - 2) είναι το βόειο κρέας (μοσχάρι) (CPV 15111200-1) και το χοιρινό κρέας (CPV 15113000-3), του Τμήματος 6 (Νωπά Πουλερικά CPV: 15112000-6) είναι το κοτόπουλο νωπό (CPV: 15112130-6), του Τμήματος 7 (Ελαιόλαδο, CPV: 15411110 - 6) είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (CPV 15411110-6), του Τμήματος 8 (Βρεφικές Τροφές, CPV: 15884000-8) είναι η κρέμα δημητριακών (CPV: 15884000-8) και η κρέμα ρυζάλευρο (CPV: 15884000-8) και του Τμήματος 9 (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής CPV 39830000-9) είναι οι πάνες (CPV: 33771200-7), τα μωρομάντηλα (CPV:33711430-0), η σκόνη πλυντηρίου ρούχων (CPV 39831200-8), το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης (CPV 39830000-9), το υγρό απορρυπαντικό πιάτων (CPV 39832000-3), το υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (CPV: 33711900-6), το σαμπουάν (CPV: 33711610-6) και το υγρό καθαρισμού τουαλέτας (CPV:39831600-2). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας / Δήμος Θάσου (EL 515).
      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 85/2019 Διακήρυξης.
      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 07-01-2019 με ηλεκτρονική αποστολή.
      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ.

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου Δήμου Καβάλας 2019
20.12.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2019»

ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ. 483/2018απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανη υπηρεσία παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου Δήμου Καβάλας 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.683,72 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%,ταέγγραφατηςσύμβασης καιοιόροιτου διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςκαικριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ομάδων.
Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010, του Ν.4053/2012.
Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις03 Ιανουαρίου 2019,ημέραΠέμπτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικάμετοδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500280τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.


ΗΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ
      ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος
07.12.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας και Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα , εμβαδού 15,18 τ.μ.. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για χρήση γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 23-2-87 ( ΦΕΚ 166/τ.Δ’).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  εκατόν είκοσι (120€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                        Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
26.11.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 19 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 69 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
26.11.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 25 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 68 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικού περιπτέρου
05.11.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις  14/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 212 στην Καβάλα.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων (400) Ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                                  Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών

                                                                                                   


                                                                                                       Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών φαρμακείου
01.11.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: ΦΑΡΜΑΚΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 16.229,50
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 10.597,73
ΤΜΗΜΑ 3: ΛΟΙΠΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, 33000000-0, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 14.171,49
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 40.998,72 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.11.2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL: www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η Οικονομική Προσφορά
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 15.11.2018 ημέρα Πέμπτη, και  ώρα 10.00  π.μ από την ορισθείσα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 532/2017 Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
24.10.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 5 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 25 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 68 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία διαχείρησης των ΑΕΚΚ του Δήμου Καβάλας έτους 2018
19.10.2018

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκεηυπηρεσία Διαχείρισης των ΑΕΚΚ του Δήμου Καβάλας έτους 2018, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 59.996,16 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτηςχωρίς Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 05/11/2018, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

        ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης
18.10.2018

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας, για χρονική περίοδο
αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) με Φ.Π.Α.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική
προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην /νση ιοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα
Προμηθειών γραφείο 215 ,έως τις 23-10-2018 και έως 10:00 π. μ.
Η προσφερόμενη τιμή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %
σύμφωνα με το Π. . 173/70 στην μέση χονδρική ή λιανική τιμή του καυσίμου την ημέρα της
παράδοσης του, χωριστά για κάθε περίπτωση.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις εφάπαξ παραδόσεις καυσίμων στις αποθήκες των
παραληπτριών Υπηρεσιών και για ποσότητες άνω των 1.000 λίτρων υποχρεωτικά η
προσφερόμενη έκπτωση θα υπολογίζεται επί της μέσης χονδρικής τιμής του είδους κατά την
ημέρα της παράδοσης του.
3ς μέση χονδρική τιμή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιμών που θα λαμβάνονται από το σύνολο
των χονδρικών τιμών των εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει που
διαμορφώνουν για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και προμηθεύουν πρατήρια στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από αυτή, επί του Εθνικού
ικτύου.
Η μέση λιανική τιμή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιμών που θα λαμβάνονται από ένα
τουλάχιστον πρατήριο κάθε εταιρείας πετρελαιοειδών Ν. 3054/2002 που φέρει το σήμα αυτής,
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων επί του
Εθνικού ικτύου από αυτήν.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελμένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη
εντολή μέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση
κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται
έκπτωτος υποχρεούμενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προμηθειών.
Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά με ευθύνη
και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αφορά την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Καβάλας και συγκεκριμένα του ιοικητηρίου Καβάλας, του ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωμα Καβάλας),
των γραφείων του Aγροτικού Kτηνιατρείου Χρυσούπολης και του γραφείου της Aγροτικής
ΠΡΟΣ: ΕΝΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Oικονομίας Χρυσούπολης.
Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή
σας και να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες
και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή.
• Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ούτε
υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.
• Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των
παραπάνω ποσοτήτων, αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή υπηρεσιακές
ανάγκες το επιβάλλουν .
• Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή συμπληρωματική προμήθεια, εντός
του έτους.
• Το προσφερόμενο είδος, θα πληρεί τις προδιαγραφές που τέθηκαν.
• Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
• Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
Επίσης, μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη ήλωση στην οποία
να δηλώνουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι :
«κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 και θα τα προσκομίσω
όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος».
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 2510-291-
215. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας
http://www.pekavalas.eu/ , της ΠΑΜΘ http://www.pamth.gov.gr/, και στο σωματείο πρατηριούχων
υγρών καυσίμων και λιπαντικών Ν. Καβάλας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Καβάλας
ΘΕΟ 3ΡΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την συντήρηση και επέκταση φωτεινής σηματοδότησης των ετων 2018-2019
26.09.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 - 2019

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 347/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 - 2019,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 79.032,26ευρώ χωρίς ΦΠΑ (98.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)με CPV 50232200-2.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.580,65€).Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 01/10/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500280).


       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
   


                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ