Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων
13.02.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμ. 33/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΠΡ9ΩΕ6-1ΣΣ) περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.406.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (1.743.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη.         
      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  της μελέτης χωρίς ΦΠΑ,  ήτοι για το ποσό των #28.120,00 €#  εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν για το σύνολο των τμημάτων (ειδών), άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των συγκεκριμένων τμημάτων (ειδών) της μελέτης, για τα οποία υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 08-02-2018 με ηλεκτρονική αποστολή.
        Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πμ.
       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513-500281 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη της προμήθειας και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας  www.kavala.gov.gr.

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
                ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας
06.02.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Νο 1.18 (Ε13) καταστήματος  στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας συνολικού εμβαδού 29,85 τ.μ..
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής επαναληπτικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                           Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας.
10.01.2018

 « Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Νο 1.18 (Ε13) καταστήματος  στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας συνολικού εμβαδού 29,85 τ.μ..
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                        Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                         Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου έτους 2018
09.01.2018

ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ. 544/2017απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανη υπηρεσία παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου έτους 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.554,72 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%,ταέγγραφατηςσύμβασης καιοιόροιτου διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςκαικριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ομάδων.
Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010, του Ν.4053/2012.
Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις22 Ιανουαρίου 2018,ημέραΔευτέρακαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικάμετοδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500280τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 


ΗΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση μηχανημάτων/οχημάτων/δικύκλων/χορτοκοπτικών μηχανημάτων
22.12.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 506/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η  υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων –μηχανημάτων – δικύκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018», ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας είναι 36.225,00 ευρώ.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτης, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τουτμήματος ή των τμημάτων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Καβάλας,Κύπρου 10, στις 4/01/2017, ημέραΠέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500281 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών εστίασης.
20.12.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 1) ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΑΓΓΑΙΟΥ
2) ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ & ΟΡΦΑΝΟΥ
(CPV 15894200-3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 9.205,76
Ο Δήμαρχος Παγγαίου

Προσκαλεί
τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορά για τα τμήματα 13 & 14 της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό μελέτης 1047/2017, για τα οποία δεν υποβλήθηκε κάποια προσφορά στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 12.09.2017, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. πρωτ. 20515/11.08.2017 διακήρυξης τους Δημάρχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις της 1047/2017 μελέτης του Δήμου Παγγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα πρόσκλησης θα αποσταλεί για δημοσίευση
 Στο Επιμελητήριο Καβάλας, Εμπορικό Σύλλογο, Ομοσπονδία ΕΒΕ
 Στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08.01.2018 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 12.01.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30:00.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποια προσφορά η Α.Α., εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης έπειτα από νέα πρόσκληση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προεκτιθέμενα στην αριθμ. πρωτ. 20515/11.08.2017 διακήρυξη τους Δημάρχου και την 1047/2017 μελέτη τους Δήμου Παγγαίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος
06.12.2017

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Νο 16 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας έκτασης 69τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για την χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   


                                                                    Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   


                                                                                     Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης αντικειμένων.
30.11.2017

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό   460/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία του Συνοπτικού  διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες  Συντήρησης Αντικειμένων (Υποέργο 7) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» πράξης Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού) MIS 5000308,  προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα υπηρεσιών, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι  Εξήντα Χιλιάδες Επτακόσια Εξήντα ευρώ (60.760,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%).
      Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)
        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Καβάλας  Κύπρου 10   στις   14-12-2017 ημέρα  Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451371 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr. το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα.


     

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
            ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης
15.11.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 30192000-1 64.804,17
2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 30197643-5 49.746,32
3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 79521000-2 23.584,80
4 ΓΡΑΦΙΤΗΣ 14814000-0 71.864,71
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 8.000,00€ και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι & από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11.12.2017 και ώρα 15:00:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 48435) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.693,55 ευρώ εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:
522,61 ευρώ για το τμήμα 1,
401,18 ευρώ για το τμήμα 2,
190,20 ευρώ για το τμήμα 3,
579,55 ευρώ για το τμήμα 4,
γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υπόγειου ανυψωτικού συστήματος συμπίεσης απορριμάτων
13.11.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 443/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η  προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τη ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 74.400,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.
     Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010.
     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 28/11/2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα  10:30π.μ.  (λήξη  επίδοσης  προσφορών).  Οι  προσφορές  πρέπει  να  πρωτοκολλούνται και  να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
     Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513 500282 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση  www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας
01.11.2017

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση ενός χώρου- κτιρίου, στον οποίο να μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις, προβολές και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                                                                                     Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

                         
          Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών


                         Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τμημάτων τροφίμων
01.11.2017

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 437/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧ4ΓΩΕ6-ΝΗΛ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας των τμημάτων τροφίμων που απέμειναν μετά τη διενέργεια του αρχικού διαγωνισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από 01-08-2017 έως και 31-07-2018, εκτιμώμενης αξίας 26.975,43 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( 31.345,04  ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα)
      Η εκτέλεση της προμήθειας των εναπομείναντων τμημάτων τροφίμων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 539,51 ευρώ, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης, για τις οποίες υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 30-10-2017 με ηλεκτρονική αποστολή.
        Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.

       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451.485 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη της προμήθειας και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας  www.kavala.gov.gr.

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
            ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,εκτυπωτών,σαρωτών και φαξ
25.10.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΟΜΑΔΑ Α»

ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.429/2017απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανη  «προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών και φαξ ΟΜΑΔΑ Α», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της ομάδας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 43.400,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.
Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010.
Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις08/11/2017, ημέρα Τετάρτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικάμετονδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500283τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Ηπερίληψητηςδιακήρυξηςθα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στηνΔΙΑΥΓΕΙΑκαιθααποσταλείσταΕπιμελητήριακαι λοιπούς φορείς.ΟΔήμοςΚαβάλαςπροσφέρειελεύθερη,πλήρη,άμεσηκαιδωρεάνηλεκτρονική πρόσβασηστα έγγραφα τηςσύμβασηςστηνιστοσελίδα τουΔήμουΚαβάλαςστηδιεύθυνσηwww.kavala.gov.grαπό την ημερομηνίαδημοσίευσηςτηςδιακήρυξηςστοΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
      ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
17.10.2017

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 419/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΖ6ΩΕ6-ΠΥ8) περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας - Θάσου, εκτιμώμενης αξίας 258.949,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (299.701,98 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα).
    Τα είδη του Τμήματος 1 (Είδη παντοπωλείου CPV 15800000-6) είναι τα ξερά φασόλια (CPV 03221210-1), το λευκό ρύζι (CPV 03211300-6) και το γάλα εβαπορέ (CPV 15511600-9), του Τμήματος 2 είναι το τυρί φέτα ΠΟΠ (CPV 15542300-2), του Τμήματος 3 είναι το κρέας (μοσχάρι) (CPV 15110000-2), του Τμήματος 4 είναι το Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο (CPV 15411110-6) και του Τμήματος 5 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής (CPV 39830000-9) είναι η σκόνη πλυντηρίου ρούχων (CPV 39831200-8), το καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (CPV 39831300-9) και το υγρό απορρυπαντικό πιάτων (CPV 39832000-3).
      Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες τις υπ’αριθμ. 22/2017 Διακήρυξης.
      Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 5.178,98 ευρώ, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης, για τις οποίες υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 16-10-2017 με ηλεκτρονική αποστολή.
        Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.

       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451.485 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη της προμήθειας και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας  https://www.kavala.gov.gr.

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
            ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική Αγορά Καβάλας
16.10.2017

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου, με εμβαδόν 72 τ.μ, (ως ενιαίο χώρο δύο συνενωμένων καταστημάτων), στο κέντρο του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς, στην αριστερή γωνία του ανατολικού  διαδρόμου σε πολύ προνομιακή θέση, κάτω από το κεντρικό θόλο του κτιρίου και ακριβώς μπροστά στο κεντρικό ασανσέρ και πολύ κοντά στην είσοδο από την οδό Αμύντας.
   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Tρίτη 31/Οκτωβρίου /2017 και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (662,33 €) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα   παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι ευρώ (66,23 €) ποσό ίσο με το ένα δέκατο ( 1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ.5770 της 5/10 /2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.17 ,1.18 χώρου  του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  Δευτέρα 30/Οκτωβρίου /2017 και ώρα 13.00.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καβάλας,
Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

Η Πρόεδρος της   
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Αναστασία Ιωσηφίδου

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Καρβάλης.
05.10.2017

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
           Διακηρύσσει ότι:
Στις   13 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 861 τεμαχίου εκτάσεως 95 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των εξακοσίων πενήντα  ευρώ (650€) ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου κάθε έτους και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232 και από στα γραφεία της Κοινότητας Ν. Καρβάλης  τηλ: 2513502518.                                                  

 

                                                                                      Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   
                                                                                                       Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης
05.10.2017

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 385/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η «προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών
μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού», τα έγγραφα της σύμβασης,
οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τη ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης,
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 74.327,08 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.
4270/2014, του Ν. 3852/2010.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,
Κύπρου 10, στις 17 / 10 /2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και
ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται
και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά
από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513 500282 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της
διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και
θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα
του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.
26.09.2017

Στις 5 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00  π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5.911,01 τ.μ. στην αγροτική περιοχή Βουνοχωρίου στην Κοινότητα Λιμνιάς, για κτηνοτροφική- σταυλική εγκατάσταση.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για δέκα (10) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου κάθε έτους και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232 και από στα γραφεία της Κοινότητας Λιμνιάς.                                                  

 

                                                                                      Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   


                                                                                                       Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κτιρίου
26.09.2017

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση ενός χώρου- κτιρίου, στον οποίο να μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις, προβολές και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 13η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                                                                                                                        
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                                                                                     Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                        Καλανταρίδης Ηλίας

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή της Καρβάλης.
31.08.2017

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π.μ.. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 861 τεμαχίου εκτάσεως 95 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των εξακοσίων πενήντα  ευρώ (650€) ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου κάθε έτους και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232 και από στα γραφεία της Κοινότητας Ν. Καρβάλης  τηλ: 2513502518.                                                  

 

                                                                                      Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   


                                                                                                       Ηλίας  Καλανταρίδης