Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας
05.06.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 5  Ιουνίου 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των Νο 1.18  και 1.25 (Ε13) καταστημάτων  στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας συνολικού εμβαδού 48 τ.μ. για οποιαδήποτε συναφή προς το κολυμβητήριο χρήση.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και για τα δύο καταστήματα. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  και τοποθέτηση ανταλλακτικών τορναδόρου-μηχανουργείου
05.06.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ 50000000-5 37.200,00
2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 50000000-5 37.200,00
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13.06.2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL: www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η Οικονομική Προσφορά
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 14.06.2018 ημέρα Πέμπτη, και  ώρα 10.00  π.μ από την ορισθείσα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 532/2017 Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  τροφίμων
25.05.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης και την απόφαση 166/2018 της ΟΕ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (για τα τμήματα 1, 2 & 15).
Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2 & 15»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 15811000-6 43.370,46
2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ 15811000-6 102.135,65
15 ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.) 15860000-4 41.406,08
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 186.912,19€,και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι, χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (όσο αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10.06.2018 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 14.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 58255) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.545,00€ εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:
355,00€ για το τμήμα 1,
855,00€ για το τμήμα 2,
335,00€ για το τμήμα 15,
γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης
25.05.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»

     ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.178/2018απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανη  «προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τη ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 73.100,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.
     Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010.
     Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις13/06/2018,ημέραΤετάρτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
     Πληροφορίες σχετικάμετονδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500282τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Ηπερίληψητηςδιακήρυξηςθα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στηνΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣκαιθα αποσταλείσταΕπιμελητήρια και λοιπούς φορείς.ΟΔήμοςΚαβάλαςπροσφέρειελεύθερη,πλήρη,άμεσηκαιδωρεάνηλεκτρονική πρόσβασηστα έγγραφα τηςσύμβασηςστηνιστοσελίδα τουΔήμουΚαβάλαςστηδιεύθυνσηwww.kavala.gov.grαπό την ημερομηνίαδημοσίευσηςτηςδιακήρυξηςστοΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας
25.05.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση χώρου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων Δήμου Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 14η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232.
                                                                                                                   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                     Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                            Καλανταρίδης Ηλίας

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη προμήθεια  έντυπου υλικού για την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Καβάλας
07.05.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 176/2018 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την προμήθεια είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος.
Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στις 16 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00π.μ, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, όροφος 3ος.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 151) και στο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουρτουλίδου Χρυσή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr.
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας
07.05.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 01-08-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31-07-2019

 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 157/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΟΕΩΕ6-3ΝΝ) περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων από 01-08-2018 έως και 31-07-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 543.615,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (625.161,67 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Είδη άρτου, κουλούρια και σάντουιτς) με CPV 15811000-6, Τμήμα 2 (Σφολιατοειδή εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες και τσουρέκια) με CPV 15813000-0, Τμήμα 3 (Γλυκά ζαχαροπλαστείου) με CPV 15812000-3, Τμήμα 4 (Τυποποιημένα γλυκά και παγωτά) με CPV 15842000-2, Τμήμα 5 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 24%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 6 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 7 (Γάλα φρέσκο και γαλακτοκομικά προϊόντα) με CPV 15511000-3, Τμήμα 8 (Νωπά λαχανικά και φρούτα) με CPV 15300000-1), Τμήμα 9 (Ελαιόλαδα) με CPV 15411110-6, Τμήμα 10 (Κρέατα και πουλερικά) με CPV 15119000-5 και Τμήμα 11 (Ψάρια νωπά και κατεψυγμένα) με CPV 03311000-2).
    Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-07-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για ποσό δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (10.872,30), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
     Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 10:00πμ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 04-05-2018 με ηλεκτρονική αποστολή.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
           ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας
17.04.2018

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Το εν λόγω κατάστημα  είναι εσωτερικού χώρου 78 τ.μ και βρίσκεται στο δυτικό διάδρομο  του , του Α΄ορόφου του κτιρίου σε πολύ προνομιακή θέση απέναντι από τα ταμεία πληρωμής λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ.
  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη  25/Απριλίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €), ποσό ίσο με το ένα δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 2334, της 11./4 /2018 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.36 καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  24/4/2018 και ώρα 13.00 π.μ.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας, αλλά  και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Ά  ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, ακριβώς απέναντι από τα Ταμεία Είσπραξης λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ..
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της
Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση:Δημοτική Αγορά Καβάλας,
Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Η Πρόεδρος της   
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Αναστασία Ιωσηφίδου

Διακήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας
29.03.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα, μίσθωση ενός χώρου- κτιρίου, στον οποίο να μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 20η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                                                                                                                                                   
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                     Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                            Καλανταρίδης Ηλίας

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού
26.03.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 78/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης, η πίστωση και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 161.290,32ευρώ χωρίς ΦΠΑ (200.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Καλώδια κοινά) με CPV 31321210-7, Τμήμα 2 (Καλώδια υπόγεια)με CPV 31321210-7, Τμήμα 3 (Υλικά αυτοματισμού και προστασίας) με CPV31210000-1, Τμήμα 4 (Λαμπτήρες)με CPV31500000-1, Τμήμα 5 (Φωτιστικά Σώματα) με CPV31520000-7, Τμήμα 6 (Διάφορα υλικά)με CPV31681000-3.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2018. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 11/04/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).

       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

            ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  τροφίμων
26.03.2018

Ο Δήμαρχος Παγγαίου προσκαλεί
το «Ουζερί-Μεζεδοπωλείο Κρίταμος, Μικράς Ασίας 7, 641 00 Ελευθερούπολη Καβάλας» και «Του Κωνσταντάκη Μεγ. Αλεξάνδρου, Νέα Πέραμος 640 07» αλλά και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλουν προσφορά για τα τμήματα 13 & 14 της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό μελέτης 1047/2017, για τα οποία δεν υποβλήθηκε κάποια προσφορά στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 12.09.2017, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. πρωτ. 20515/11.08.2017 διακήρυξης τους Δημάρχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις της 1047/2017 μελέτης του Δήμου Παγγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα πρόσκλησης θα αποσταλεί για δημοσίευση
 Στο Επιμελητήριο Καβάλας, Εμπορικό Σύλλογο, Ομοσπονδία ΕΒΕ
 Στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02.04.2018 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (Αριθμός Συστήματος 56051), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10.04.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30:00.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποια προσφορά η Α.Α., εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης έπειτα από νέα πρόσκληση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προεκτιθέμενα στην αριθμ. πρωτ. 20515/11.08.2017 διακήρυξη τους Δημάρχου και την 1047/2017 μελέτη τους Δήμου Παγγαίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού
20.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 31681410-0.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 506.339,93 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27.04.2018 και ώρα 15:00:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 04.05.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 55686) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 4.100,00 €
γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού,γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών
16.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 71/2018 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.484,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την προμήθεια είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος.
Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στις 27  Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, όροφος 3ος.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510 831388 (εσωτ. 6) και στο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια υπάλληλος κ. Κονόρτου Νικολέτα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr.
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία

Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίων ασφάλισης οχημάτων και ακινήτων
16.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 66510000-8
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 46.904,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (option) 20% του προϋπολογισμού της ασφάλισης των οχημάτων και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29.03.2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η Οικονομική Προσφορά
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 30.03.2018 ημέρα Παρασκευή, και  ώρα 10.00  π.μ από την ορισθείσα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 70/2018 Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για κτηνιατρικές υπηρεσίες
16.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ
«Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)»

ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.77/2018απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανηυπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις), ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%,ταέγγραφατηςσύμβασης καιοιόροιτου διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςκαικριτήριοκατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για το σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας.
Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010.
Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις 29 Μαρτίου 2018,ημέρα Πέμπτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικάμετοδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500280τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ
     ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  φυτικού υλικού - υλικών κηπευτικής - φυτοπαθολογικού υλικού
14.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η ανάληψη των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 49.305,81ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτης, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τηςομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Καβάλας,Κύπρου 10, στις 27/03/2018, ημέραΤρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500281 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών Δήμου Παγγαίου
14.03.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής  όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα.
Η παρούσα σύμβαση, η οποία εμπίπτει στην ΣΔΣ, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 34300000-0 466.500,00
2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 34300000-0 466.500,00
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 34300000-0 45.000,00
4 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 34300000-0 6.000,00
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 34300000-0 30.000,00
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Η με αριθμό αναφοράς  109332-2018 προκήρυξη της Σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑΜ 18PROC002788059) στις 10.03.2018
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.014.000,00 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.04.2018 και ώρα 15:00:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 55434) και στην διεύθυνση (URL) www.dimospaggaiou.gr του Δήμου Παγγαίου.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος, ήτοι Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή,  και ανήκει στον Υποτομέα Ο.Τ.Α. της Γενικής Κυβέρνησης  με κύρια δραστηριότητα τις οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος. Ο Κωδικός nuts του τόπου παράδοσης όλων των ειδών & εκτέλεσης όλων των υπηρεσιών είναι EL515.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 8.200,00 ευρώ εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:
3.765,00 € για το τμήμα 1,
3.765,00 € για το τμήμα 2,
365,00 € για το τμήμα 3,
50,00 € για το τμήμα 4,
245,00 € για το τμήμα 5
γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Καβάλας έτους 2018
07.03.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018


      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι πιστώσεις, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων,CPV 34350000-5, (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου Καβάλας έτους 2018, μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 72.978,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (90.493,84 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
        Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2018 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.459,58 ευρώ).Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 28/03/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
   


            ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων
13.02.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμ. 33/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΠΡ9ΩΕ6-1ΣΣ) περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.406.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (1.743.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη.         
      Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας  της μελέτης χωρίς ΦΠΑ,  ήτοι για το ποσό των #28.120,00 €#  εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν για το σύνολο των τμημάτων (ειδών), άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των συγκεκριμένων τμημάτων (ειδών) της μελέτης, για τα οποία υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος. Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 08-02-2018 με ηλεκτρονική αποστολή.
        Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πμ.
       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513-500281 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα τεύχη της προμήθειας και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας  www.kavala.gov.gr.

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
                ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας
06.02.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Νο 1.18 (Ε13) καταστήματος  στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας συνολικού εμβαδού 29,85 τ.μ..
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής επαναληπτικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                           Ηλίας  Καλανταρίδης