Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  καυσίμων και ελαιολιπαντικών
07.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2019

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.319/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και  των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2019,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 1.535.640,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.904.194,60 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%),Κωδικός CPV Τμήματος 1ΚΑΥΣΙΜΑ: 09134220-5 και Κωδικός CPV Τμήματος 2ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 09211100-2.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01-01-2019 μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ (15.356,41€), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, αλλιώς για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης, για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη05/09/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).

       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 

              ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθήτων του Μουσικού σχολείου
01.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.284/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθειαέτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2018-2019,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 126.720,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ (157.132,80 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)με CPV15894210-6.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-05-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα  λεπτών (2.534,40€).Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τρίτη21/08/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).


       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
   


          ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
01.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


ΗΔήμαρχοςΚαβάλαςέχονταςυπόψητηνυπ’ αριθμ.318/2018 απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπήςμετην οποίαεγκρίθηκανταέγγραφατηςσύμβασης,οιπιστώσειςκαιοιόροιτουδιαγωνισμού,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόκάτωτωνορίωνγια την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2018,μεκριτήριοκατακύρωσης τηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικά βάσειτιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.Ησυνολικήεκτιμώμενηαξίατηςσύμβασηςείναι175.682,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 141.679,41 €, ΦΠΑ: 34.003,06 €).Ησύμβασηυποδιαιρείταιστακάτωθιτμήματα:Τμήμα 1:ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ μεCPV: 39830000-9,Τμήμα 2: ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες,παιδικές πάνες κτλ.) μεCPV: 33700000-7,Τμήμα 3: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ μεCPV: 39220000-0,Τμήμα 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ μεCPV: 39224300-1,Τμήμα 5: ΣΑΚΟΥΛΕΣ  με CPV: 19640000-4.
Οδιαγωνισμόςθαπραγματοποιηθεί μεχρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr. Ηισχύουσα Νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.4270/2014καιτουΝ.4250/2014.Ηδιάρκεια της σύμβασηςορίζεταιαπότηνυπογραφήτηςμέχρι τις31-12-2018.Τόπος εκτέλεσηςτηςσύμβασηςείναι οΔήμος Καβάλας(EL515).Γιατηνέγκυρησυμμετοχήστοδιαγωνισμόαπαιτείταιεγγύησησυμμετοχήςγιαποσόπουθα καλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό2%τηςσυνολικήςπροϋπολογισθείσηςδαπάνηςεφόσονοοικονομικόςφορέας συμμετέχει γιατοσύνολοτωντμημάτων,ήτοι για ποσό 2.833,59 ευρώ,άλλωςγιαποσόπουθακαλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό(2%)της εκτιμώμενης αξίαςτουτμήματοςήτωντμημάτωνγιατοοποίο/τα οποίαυποβάλειπροσφορά οοικονομικός φορέας.ΩςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνστηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτουσυστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεταιηημέραΤετάρτη22/08/2018καιώρα10:00πμ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούννακατεβάσουνταέγγραφατουδιαγωνισμούκαιαπότηνιστοσελίδατουΔήμου Καβάλαςwww.kavala.gov.gr.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι μπορούννααπευθύνονταιστο ΤμήμαΠρομηθειώντουΔήμουκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες(τηλ.:2513-500285).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας
26.07.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ


ΗΔήμαρχοςΚαβάλαςέχονταςυπόψητηνυπ’ αριθμ.282/2018 απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπήςμετην οποίαεγκρίθηκανταέγγραφατηςσύμβασης,ηπίστωσηκαιοιόροιτουδιαγωνισμού,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόκάτωτωνορίωνγια την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας,μεκριτήριοκατακύρωσης τηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικά βάσειτιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.Ησυνολικήεκτιμώμενηαξίατηςσύμβασηςείναι88.877,20ευρώχωρίςΦΠΑ(110.207,73 ευρώσυμπ/νουΦΠΑ24%).Ησύμβασηυποδιαιρείταιστακάτωθιτμήματα:Τμήμα1(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ)μεCPV18141000-9,Τμήμα2(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΟΡΑΣΕΩΣ)μεCPV18143000-3,Τμήμα3(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ)μεCPV18143000-3,Τμήμα4(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ)μεCPV35113400-3,Τμήμα5(ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ)μεCPV18830000-6,Τμήμα6 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ)μεCPV18143000-3.
Οδιαγωνισμόςθαπραγματοποιηθεί μεχρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr. Ηισχύουσα Νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.4270/2014καιτουΝ.4250/2014.Ηδιάρκεια της σύμβασηςορίζεταιαπότηνυπογραφήτηςμέχρι τις31-12-2018.Τόπος εκτέλεσηςτηςσύμβασηςείναι οΔήμος Καβάλας(EL515).Γιατηνέγκυρησυμμετοχήστοδιαγωνισμόαπαιτείταιεγγύησησυμμετοχήςγιαποσόπουθα καλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό2%τηςσυνολικήςπροϋπολογισθείσηςδαπάνηςεφόσονοοικονομικόςφορέας συμμετέχει γιατοσύνολοτωντμημάτων,άλλωςγιαποσόπουθακαλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό(2%)της εκτιμώμενης αξίαςτουτμήματοςήτωντμημάτωνγιατοοποίο/τα οποίαυποβάλειπροσφορά οοικονομικός φορέας.ΩςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνστηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτουσυστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεταιηημέραΔευτέρα  20/ 08/2018καιώρα10:00πμ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούννακατεβάσουνταέγγραφατουδιαγωνισμούκαιαπότηνιστοσελίδατουΔήμου Καβάλαςwww.kavala.gov.gr.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι μπορούννααπευθύνονταιστο ΤμήμαΠρομηθειώντουΔήμουκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες(τηλ.:2513-500283).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για εκμίσθωση αναψυκτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων
23.07.2018

« Διεξαγωγή επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 2  Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων, εμβαδού 93,60 τ.μ. μαζί με τον αύλειο χώρο που περιβάλει το κτίριο και καθορίζεται από τα όρια του αριθ. 2067 κοινοχρήστου συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κτίσματος.
Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καφέ, αναψυκτήριο, εστιατόριο ή για όλες συγκεντρωτικά τις παραπάνω δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης με ευθύνη του μισθωτή, των σχετικών υγειονομικών και άλλων αδειών και απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  διακοσίων (200€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                         Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                               Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  φαρμακευτικού-παραφαρμακευτικού υλικού
23.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018


     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η προμήθεια των ομάδων φαρμακευτικού – παραφαρμακευτικού υλικού  για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, οικονομικού έτους 2018,  ο τρόπος εκτέλεσης αυτής, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού και η επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 34.214,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 6%-  13% και 24%).
      Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)
        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451.482 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr. το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα.


         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
          ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών 2018
11.07.2018

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 235/2018απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 2018, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η ανάληψη των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδαγια το σύνολο όμως των ειδών της ομάδας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 63.683,30 ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τηςομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Καβάλας, Κύπρου 10, στις 26-07-2018, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500282 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξηςθα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


                      Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  χρωμάτων,βερνικιών και συναφών ειδών
11.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 234/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η ανάληψη των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 54.675,82ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτηςχωρίς Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Καβάλας, Κύπρου 10, στις 25/07/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500282 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  ηλεκτρικών εργαλείων
04.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 233/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 51.650,96ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτηςχωρίς Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 18/07/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

           ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της Παύλου Μελά
26.06.2018

Στις 5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της Παύλου Μελά 14 στην Καβάλα, εμβαδού 143 τ.μ.. Αποκλείεται η χρήση του καταστήματος για γραφείο κηδειών, μεταφορών, καθώς επίσης και για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  χιλίων διακοσίων (1.200,00€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

          Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                              Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστημάτων  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
26.06.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 6/7/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30΄ π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των Νο 13,14,15,18,20,21 και Νο 22 καταστημάτων στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας έκτασης 69τ.μ. έκαστο. Τα καταστήματα αυτά θα εκμισθώνονται αποκλειστικά για την χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης για κάθε ένα κατάστημα θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της κάθε συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ μηνιαίως, για κάθε ένα κατάστημα, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα για κάθε κατάστημα, θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της κάθε διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                    Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                                                   


                                                                                                       Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για εκμίσθωση αναψυκτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων
26.06.2018

Στις 9 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων, εμβαδού 93,60 τ.μ. μαζί με τον αύλειο χώρο που περιβάλει το κτίριο και καθορίζεται από τα όρια του αριθ. 2067 κοινοχρήστου συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κτίσματος.
Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καφέ, αναψυκτήριο, εστιατόριο ή για όλες συγκεντρωτικά τις παραπάνω δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης με ευθύνη του μισθωτή, των σχετικών υγειονομικών και άλλων αδειών και απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  διακοσίων (200€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας
05.06.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 5  Ιουνίου 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των Νο 1.18  και 1.25 (Ε13) καταστημάτων  στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας συνολικού εμβαδού 48 τ.μ. για οποιαδήποτε συναφή προς το κολυμβητήριο χρήση.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και για τα δύο καταστήματα. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  και τοποθέτηση ανταλλακτικών τορναδόρου-μηχανουργείου
05.06.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ 50000000-5 37.200,00
2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 50000000-5 37.200,00
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13.06.2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL: www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η Οικονομική Προσφορά
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 14.06.2018 ημέρα Πέμπτη, και  ώρα 10.00  π.μ από την ορισθείσα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 532/2017 Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  τροφίμων
25.05.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης και την απόφαση 166/2018 της ΟΕ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (για τα τμήματα 1, 2 & 15).
Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2 & 15»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 15811000-6 43.370,46
2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΠΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΥ 15811000-6 102.135,65
15 ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε.) 15860000-4 41.406,08
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 186.912,19€,και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι, χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (όσο αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10.06.2018 και ώρα 15:00:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 14.06.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, κωδικό nuts: EL515, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL:  www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 58255) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίου.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και
β) η εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.545,00€ εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:
355,00€ για το τμήμα 1,
855,00€ για το τμήμα 2,
335,00€ για το τμήμα 15,
γ) η ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης
25.05.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»

     ΗΔήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.178/2018απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποίαεγκρίθηκανη  «προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τη ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 73.100,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.
     Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010.
     Οδιαγωνισμός θαδιεξαχθεί,ενώπιοντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςκαιΑξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου10,στις13/06/2018,ημέραΤετάρτηκαιαπόώρα10:00π.μ.(έναρξη)μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνταικαι να παραδίδονταιμέχριτηνωςάνωώραλήξηςκαι όσεςπροσφορέςπρωτοκολλούνταιμετάαπόαυτήνδεν θαγίνονταιδεκτέςκαιθαεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες.
     Πληροφορίες σχετικάμετονδιαγωνισμόμπορούνναζητηθούναπότοΓραφείοΠρομηθειώντου Δήμου και στοτηλέφωνο2513500282τιςεργάσιμες ημέρεςκαι ώρες.Ηπερίληψητηςδιακήρυξηςθα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στηνΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣκαιθα αποσταλείσταΕπιμελητήρια και λοιπούς φορείς.ΟΔήμοςΚαβάλαςπροσφέρειελεύθερη,πλήρη,άμεσηκαιδωρεάνηλεκτρονική πρόσβασηστα έγγραφα τηςσύμβασηςστηνιστοσελίδα τουΔήμουΚαβάλαςστηδιεύθυνσηwww.kavala.gov.grαπό την ημερομηνίαδημοσίευσηςτηςδιακήρυξηςστοΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας
25.05.2018

ΘΕΜΑ: « Διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από τον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση χώρου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων Δήμου Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές μέχρι την 14η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10), υπόψη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232.
                                                                                                                   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                     Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                            Καλανταρίδης Ηλίας

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη προμήθεια  έντυπου υλικού για την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Καβάλας
07.05.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 176/2018 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έντυπου υλικού» για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την προμήθεια είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος.
Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού στις 16 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00π.μ, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας που βρίσκονται επί της οδού Ομονοίας 117, όροφος 3ος.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Ομονοίας 117 (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 151) και στο email supplies@kavalagreece.gr, αρμόδια υπάλληλος κ. Πουρτουλίδου Χρυσή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kavalagreece.gr.
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας
07.05.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 01-08-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31-07-2019

 

     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 157/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΟΕΩΕ6-3ΝΝ) περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων από 01-08-2018 έως και 31-07-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 543.615,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (625.161,67 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 (Είδη άρτου, κουλούρια και σάντουιτς) με CPV 15811000-6, Τμήμα 2 (Σφολιατοειδή εδέσματα, σάντουιτς, βασιλόπιτες και τσουρέκια) με CPV 15813000-0, Τμήμα 3 (Γλυκά ζαχαροπλαστείου) με CPV 15812000-3, Τμήμα 4 (Τυποποιημένα γλυκά και παγωτά) με CPV 15842000-2, Τμήμα 5 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 24%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 6 (Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%) με CPV 15800000-6, Τμήμα 7 (Γάλα φρέσκο και γαλακτοκομικά προϊόντα) με CPV 15511000-3, Τμήμα 8 (Νωπά λαχανικά και φρούτα) με CPV 15300000-1), Τμήμα 9 (Ελαιόλαδα) με CPV 15411110-6, Τμήμα 10 (Κρέατα και πουλερικά) με CPV 15119000-5 και Τμήμα 11 (Ψάρια νωπά και κατεψυγμένα) με CPV 03311000-2).
    Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-07-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για ποσό δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (10.872,30), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
     Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 10:00πμ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 04-05-2018 με ηλεκτρονική αποστολή.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500285).

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
           ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας
17.04.2018

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Το εν λόγω κατάστημα  είναι εσωτερικού χώρου 78 τ.μ και βρίσκεται στο δυτικό διάδρομο  του , του Α΄ορόφου του κτιρίου σε πολύ προνομιακή θέση απέναντι από τα ταμεία πληρωμής λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ.
  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη  25/Απριλίου 2018 και ώρα 11.40 π.μ. στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Ομονοίας 117, στην Καβάλα. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6%. Ως διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται το διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €), ποσό ίσο με το ένα δέκατο  (1/10) του ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Δεκτοί στη διαδικασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρίθ. πρωτ. 2334, της 11./4 /2018 Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αριθμ. 1.36 καταστήματος του Α΄ ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας μέχρι την  24/4/2018 και ώρα 13.00 π.μ.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας(www.kavala.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.kavalagreece.gr) και θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καβάλας, αλλά  και έμπροσθεν του εν λόγω καταστήματος του Ά  ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, ακριβώς απέναντι από τα Ταμεία Είσπραξης λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ..
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τους  αρμόδιους υπαλλήλους της
Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, (κ. Αλέξανδρο Βρεττό και κα. Άρτεμη Σχοινά) ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, Διεύθυνση:Δημοτική Αγορά Καβάλας,
Τηλέφωνο και Φαξ 2510 -835375

 

Η Πρόεδρος της   
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Αναστασία Ιωσηφίδου