Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος
07.12.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας και Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα , εμβαδού 15,18 τ.μ.. Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για χρήση γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 23-2-87 ( ΦΕΚ 166/τ.Δ’).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  εκατόν είκοσι (120€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                        Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
26.11.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 19 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 69 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
26.11.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 25 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 68 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικού περιπτέρου
05.11.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις  14/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 212 στην Καβάλα.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων (400) Ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                                  Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών

                                                                                                   


                                                                                                       Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών φαρμακείου
01.11.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: ΦΑΡΜΑΚΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 16.229,50
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 10.597,73
ΤΜΗΜΑ 3: ΛΟΙΠΑ, CPV: 33680000-0, 33600000-6, 33000000-0, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ [€]: 14.171,49
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 40.998,72 €, ενώ δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14.11.2018 και ώρα 15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50000, φαξ. 2592 3 50079, email: info@dimospaggaiou.gr, URL: www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριος.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθενται:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
β) η Οικονομική Προσφορά
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου Παγγαίου, την 15.11.2018 ημέρα Πέμπτη, και  ώρα 10.00  π.μ από την ορισθείσα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 532/2017 Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης που δεν θα υπερβαίνει το 50% της χρονικής διάρκειας της κύριας σύμβασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος  της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας
24.10.2018

« Διεξαγωγή πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 5 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Νο 25 δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Καβάλας, στην Άσπρη Άμμο, εμβαδού 68 τ.μ.. Το κατάστημα εκμισθώνεται αποκλειστικά για χονδρική πώληση οπωρολαχανικών (οπωρικά, κηπευτικά).
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                                                                                          Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία διαχείρησης των ΑΕΚΚ του Δήμου Καβάλας έτους 2018
19.10.2018

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκεηυπηρεσία Διαχείρισης των ΑΕΚΚ του Δήμου Καβάλας έτους 2018, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 59.996,16 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτηςχωρίς Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 05/11/2018, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

        ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης
18.10.2018

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας, για χρονική περίοδο
αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) με Φ.Π.Α.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική
προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην /νση ιοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα
Προμηθειών γραφείο 215 ,έως τις 23-10-2018 και έως 10:00 π. μ.
Η προσφερόμενη τιμή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %
σύμφωνα με το Π. . 173/70 στην μέση χονδρική ή λιανική τιμή του καυσίμου την ημέρα της
παράδοσης του, χωριστά για κάθε περίπτωση.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις εφάπαξ παραδόσεις καυσίμων στις αποθήκες των
παραληπτριών Υπηρεσιών και για ποσότητες άνω των 1.000 λίτρων υποχρεωτικά η
προσφερόμενη έκπτωση θα υπολογίζεται επί της μέσης χονδρικής τιμής του είδους κατά την
ημέρα της παράδοσης του.
3ς μέση χονδρική τιμή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιμών που θα λαμβάνονται από το σύνολο
των χονδρικών τιμών των εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει που
διαμορφώνουν για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και προμηθεύουν πρατήρια στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από αυτή, επί του Εθνικού
ικτύου.
Η μέση λιανική τιμή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιμών που θα λαμβάνονται από ένα
τουλάχιστον πρατήριο κάθε εταιρείας πετρελαιοειδών Ν. 3054/2002 που φέρει το σήμα αυτής,
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων επί του
Εθνικού ικτύου από αυτήν.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελμένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη
εντολή μέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση
κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται
έκπτωτος υποχρεούμενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προμηθειών.
Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά με ευθύνη
και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αφορά την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Καβάλας και συγκεκριμένα του ιοικητηρίου Καβάλας, του ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωμα Καβάλας),
των γραφείων του Aγροτικού Kτηνιατρείου Χρυσούπολης και του γραφείου της Aγροτικής
ΠΡΟΣ: ΕΝΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Oικονομίας Χρυσούπολης.
Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή
σας και να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες
και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή.
• Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ούτε
υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.
• Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των
παραπάνω ποσοτήτων, αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή υπηρεσιακές
ανάγκες το επιβάλλουν .
• Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή συμπληρωματική προμήθεια, εντός
του έτους.
• Το προσφερόμενο είδος, θα πληρεί τις προδιαγραφές που τέθηκαν.
• Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
και στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
• Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
Επίσης, μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη ήλωση στην οποία
να δηλώνουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι :
«κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 και θα τα προσκομίσω
όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος».
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 2510-291-
215. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας
http://www.pekavalas.eu/ , της ΠΑΜΘ http://www.pamth.gov.gr/, και στο σωματείο πρατηριούχων
υγρών καυσίμων και λιπαντικών Ν. Καβάλας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Καβάλας
ΘΕΟ 3ΡΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την συντήρηση και επέκταση φωτεινής σηματοδότησης των ετων 2018-2019
26.09.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 - 2019

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 347/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 - 2019,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 79.032,26ευρώ χωρίς ΦΠΑ (98.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)με CPV 50232200-2.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.580,65€).Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 01/10/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500280).


       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
   


                     ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για θέσεις εργασίας στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας
26.09.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν.
Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου του Γενικού Νοσοκομείου
Καβάλας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΣΠΕ: ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΕΝΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΟΣ ΦΥΛΑΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΝΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
καλεί για πρόσληψη 5 άτομα για 5 διαφορετικές θέσεις εργασίας με τα ακόλουθα
προσόντα:
1. Ένας/μια Τηλεφωνητής/τρια με 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενο ωράριο
(καθημερινές-Σ/Κ-αργίες), επί 8μηνο.
Το άτομο αυτό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο χώρο του Τηλεφωνείου του
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το
οποίο καταρτίζει το Γραφείο Επιστασίας.
Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-
1980 θα γίνονται δεκτοί. Απαραίτητη είναι και η άδεια Τηλεφωνητή.
2. Ένας/μια φύλακας ασθενών με 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενο ωράριο
(καθημερινές-Σ/Κ-αργίες), επί 10μηνο.
Το άτομο αυτό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ψυχιατρική Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το
οποίο καταρτίζεται από το αρμόδιο όργανο της κλινικής.
2
Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-
1980 θα γίνονται δεκτοί.
3. Ένας/μια υπάλληλος γραφείου – Οικονομολόγος ή συναφούς ειδικότητας με
4ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή (καθημερινές) επί 8μηνο.
Το άτομο αυτό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Τμήμα Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας.
Τυπικά προσόντα:
Απόφοιτος τμήματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης Οικονομικών
Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας (όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα και διατάξεις
περί διορισμού στο δημόσιο) με κατά προτίμηση γνώσεις και εμπειρία στην
υποβολή και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
4. Ένας/μια κλητήρας με 4ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή
(καθημερινές) επί 8μηνο.
Το άτομο αυτό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο τμήμα Γραμματείας του Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας και θα είναι επιφορτισμένο να διεκπεραιώνει τη σχετική
αλληλογραφία είτε ενδονοσοκομειακά είτε σε άλλες υπηρεσίες εκτός Νοσοκομείου,
όπου αυτό απαιτείται.
Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-
1980 θα γίνονται δεκτοί.
5. Ένας/μια υπάλληλος καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως
Παρασκευή (καθημερινές) επί 8μηνο.
Το άτομο αυτό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Καβάλας, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο
καταρτίζεται από το γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου.
3
Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-
1980 θα γίνονται δεκτοί.
Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 30% των παραπάνω θέσεων και άνω, θα επιλεγούν
για τις παραπάνω θέσεις μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας του ΚΟΙΣΠΕ
Καβάλας (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές) ή
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες, καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), που
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 εγγράφονται στο
Μ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει
το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του Ν. 4430/2016 και ειδικότερα στις Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και
κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Προθεσμία υποβολής φακέλου: από την Πέμπτη 20/09/2018 έως την Παρασκευή
28/09/2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ που θα αναγράφει: ΠΡΟΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
και θα περιέχει:
α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),
β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τους (όπου χρειάζονται),
γ) αντίγραφο της άδειας τηλεφωνητή (όπου χρειάζεται),
με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com
ή με ΦΑΞ (φωτοτυπίες) στο: 2510 211064
ή με ταχυδρομική επιστολή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση στη διεύθυνση:
Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου
Παύλου), Παράρτημα ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (υπόψη: κας Ρεβέκκα Κοσμίδου).
Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία σε όλους τους
υποψήφιους για τις θέσεις, για την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης
συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω 5 θέσεις, από τριμελή
Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  καυσίμων και ελαιολιπαντικών
07.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2019

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.319/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και  των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2019,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 1.535.640,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.904.194,60 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%),Κωδικός CPV Τμήματος 1ΚΑΥΣΙΜΑ: 09134220-5 και Κωδικός CPV Τμήματος 2ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 09211100-2.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01-01-2019 μέχρι τις 31-12-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ (15.356,41€), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, αλλιώς για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) συγκεκριμένων τμημάτων της μελέτης, για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη05/09/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).

       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 

              ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθήτων του Μουσικού σχολείου
01.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

      Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.284/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθειαέτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2018-2019,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 126.720,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ (157.132,80 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)με CPV15894210-6.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-05-2019. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα  λεπτών (2.534,40€).Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τρίτη21/08/2018 και ώρα 10:00πμ.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500281).


       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
   


          ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
01.08.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


ΗΔήμαρχοςΚαβάλαςέχονταςυπόψητηνυπ’ αριθμ.318/2018 απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπήςμετην οποίαεγκρίθηκανταέγγραφατηςσύμβασης,οιπιστώσειςκαιοιόροιτουδιαγωνισμού,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόκάτωτωνορίωνγια την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2018,μεκριτήριοκατακύρωσης τηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικά βάσειτιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.Ησυνολικήεκτιμώμενηαξίατηςσύμβασηςείναι175.682,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 141.679,41 €, ΦΠΑ: 34.003,06 €).Ησύμβασηυποδιαιρείταιστακάτωθιτμήματα:Τμήμα 1:ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ μεCPV: 39830000-9,Τμήμα 2: ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες,παιδικές πάνες κτλ.) μεCPV: 33700000-7,Τμήμα 3: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ μεCPV: 39220000-0,Τμήμα 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ μεCPV: 39224300-1,Τμήμα 5: ΣΑΚΟΥΛΕΣ  με CPV: 19640000-4.
Οδιαγωνισμόςθαπραγματοποιηθεί μεχρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr. Ηισχύουσα Νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.4270/2014καιτουΝ.4250/2014.Ηδιάρκεια της σύμβασηςορίζεταιαπότηνυπογραφήτηςμέχρι τις31-12-2018.Τόπος εκτέλεσηςτηςσύμβασηςείναι οΔήμος Καβάλας(EL515).Γιατηνέγκυρησυμμετοχήστοδιαγωνισμόαπαιτείταιεγγύησησυμμετοχήςγιαποσόπουθα καλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό2%τηςσυνολικήςπροϋπολογισθείσηςδαπάνηςεφόσονοοικονομικόςφορέας συμμετέχει γιατοσύνολοτωντμημάτων,ήτοι για ποσό 2.833,59 ευρώ,άλλωςγιαποσόπουθακαλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό(2%)της εκτιμώμενης αξίαςτουτμήματοςήτωντμημάτωνγιατοοποίο/τα οποίαυποβάλειπροσφορά οοικονομικός φορέας.ΩςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνστηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτουσυστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεταιηημέραΤετάρτη22/08/2018καιώρα10:00πμ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούννακατεβάσουνταέγγραφατουδιαγωνισμούκαιαπότηνιστοσελίδατουΔήμου Καβάλαςwww.kavala.gov.gr.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι μπορούννααπευθύνονταιστο ΤμήμαΠρομηθειώντουΔήμουκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες(τηλ.:2513-500285).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας
26.07.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ


ΗΔήμαρχοςΚαβάλαςέχονταςυπόψητηνυπ’ αριθμ.282/2018 απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπήςμετην οποίαεγκρίθηκανταέγγραφατηςσύμβασης,ηπίστωσηκαιοιόροιτουδιαγωνισμού,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόκάτωτωνορίωνγια την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας,μεκριτήριοκατακύρωσης τηνπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικά βάσειτιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.Ησυνολικήεκτιμώμενηαξίατηςσύμβασηςείναι88.877,20ευρώχωρίςΦΠΑ(110.207,73 ευρώσυμπ/νουΦΠΑ24%).Ησύμβασηυποδιαιρείταιστακάτωθιτμήματα:Τμήμα1(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ)μεCPV18141000-9,Τμήμα2(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΟΡΑΣΕΩΣ)μεCPV18143000-3,Τμήμα3(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ)μεCPV18143000-3,Τμήμα4(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ)μεCPV35113400-3,Τμήμα5(ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ)μεCPV18830000-6,Τμήμα6 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ)μεCPV18143000-3.
Οδιαγωνισμόςθαπραγματοποιηθεί μεχρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)μέσωτηςδιαδικτυακήςπύληςwww.promitheus.gov.gr. Ηισχύουσα Νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016,τουΝ.4270/2014καιτουΝ.4250/2014.Ηδιάρκεια της σύμβασηςορίζεταιαπότηνυπογραφήτηςμέχρι τις31-12-2018.Τόπος εκτέλεσηςτηςσύμβασηςείναι οΔήμος Καβάλας(EL515).Γιατηνέγκυρησυμμετοχήστοδιαγωνισμόαπαιτείταιεγγύησησυμμετοχήςγιαποσόπουθα καλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό2%τηςσυνολικήςπροϋπολογισθείσηςδαπάνηςεφόσονοοικονομικόςφορέας συμμετέχει γιατοσύνολοτωντμημάτων,άλλωςγιαποσόπουθακαλύπτειποσοστόδύοτοιςεκατό(2%)της εκτιμώμενης αξίαςτουτμήματοςήτωντμημάτωνγιατοοποίο/τα οποίαυποβάλειπροσφορά οοικονομικός φορέας.ΩςκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνστηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτουσυστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεταιηημέραΔευτέρα  20/ 08/2018καιώρα10:00πμ.
ΟιενδιαφερόμενοιμπορούννακατεβάσουνταέγγραφατουδιαγωνισμούκαιαπότηνιστοσελίδατουΔήμου Καβάλαςwww.kavala.gov.gr.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςοιενδιαφερόμενοι μπορούννααπευθύνονταιστο ΤμήμαΠρομηθειώντουΔήμουκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες(τηλ.:2513-500283).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για εκμίσθωση αναψυκτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων
23.07.2018

« Διεξαγωγή επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Στις 2  Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων, εμβαδού 93,60 τ.μ. μαζί με τον αύλειο χώρο που περιβάλει το κτίριο και καθορίζεται από τα όρια του αριθ. 2067 κοινοχρήστου συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του κτίσματος.
Το μίσθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καφέ, αναψυκτήριο, εστιατόριο ή για όλες συγκεντρωτικά τις παραπάνω δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης με ευθύνη του μισθωτή, των σχετικών υγειονομικών και άλλων αδειών και απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  διακοσίων (200€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

                         Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                                               Ηλίας  Καλανταρίδης

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  φαρμακευτικού-παραφαρμακευτικού υλικού
23.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018


     Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η προμήθεια των ομάδων φαρμακευτικού – παραφαρμακευτικού υλικού  για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, οικονομικού έτους 2018,  ο τρόπος εκτέλεσης αυτής, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού και η επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 34.214,48 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 6%-  13% και 24%).
      Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)
        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
       Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451.482 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr. το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα.


         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                    

 
          ΤΣΑΝΑΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών 2018
11.07.2018

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 235/2018απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 2018, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η ανάληψη των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδαγια το σύνολο όμως των ειδών της ομάδας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 63.683,30 ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας τηςομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Καβάλας, Κύπρου 10, στις 26-07-2018, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500282 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξηςθα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


                      Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  χρωμάτων,βερνικιών και συναφών ειδών
11.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 234/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η ανάληψη των σχετικών πιστώσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 54.675,82ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτηςχωρίς Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Καβάλας, Κύπρου 10, στις 25/07/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500282 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια  ηλεκτρικών εργαλείων
04.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» 

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 233/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, ταέγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 51.650,96ευρώσυμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του  Ν. 3852/2010. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμούτης μελέτηςχωρίς Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στις 18/07/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500283 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα,στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣwww.eprocurement.gov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

           ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την για εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της Παύλου Μελά
26.06.2018

Στις 5 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος επί της Παύλου Μελά 14 στην Καβάλα, εμβαδού 143 τ.μ.. Αποκλείεται η χρήση του καταστήματος για γραφείο κηδειών, μεταφορών, καθώς επίσης και για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  χιλίων διακοσίων (1.200,00€) ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ της 1ης και 15ης. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2513500232                                                   

 

          Ο  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                   

                              Ηλίας  Καλανταρίδης