Νέα

Εκδίκαση προσφυγής κατά του ΟΑΕΕ

24.11.2017

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες που έλαβαν μέρος στην αγωγή κατά του ΟΑΕΕ να προσκομίσουν έως τις 15 Δεκεμβρίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας την ακόλουθη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και με γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ καθώς και μια εκτύπωση της τελευταίας οφειλής προς τον ΟΑΕΕ.
Για πληροφορίες:2510223323

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………
Α.Δ.Τ.: ………………………………..
Α.Φ.Μ.: ……………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………….
Ε.Α.Μ.: ……………………………….
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ ρητά και ανεπιφύλακτα τους 1) Σωκράτη Μποζούδη του Ιωάννη, (Α.Μ. 242), κάτοικο Καβάλας, Ομονοίας 54 και 2) Λεωνίδα Παππά του Γεωργίου, (Α.Μ. 467), κάτοικο Καβάλας, Καράνου 13, δικηγόρους του Πρωτοδικείου Καβάλας και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, όπως παραστούν και με εκπροσωπήσουν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας την ……./……./…………. και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, κατά την εκδίκαση της προσφυγής μου που άσκησα κατά: 1) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας 22 (Αθήνα) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης ή άλλως της παράλειψης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ο.Α.Ε.Ε. Κομοτηνής να αποφασίσει επί της με αριθμό πρωτοκόλλου ……………./23-09-2014 ένστασής μου και 3) Κάθε άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, καταθέσουν υπόμνημα και κάθε σχετικό με την υπόθεση έγγραφο και ενεργήσουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικαστικές πράξεις για μένα προς ευδοκίμηση της υποθέσεώς μου. Εγκρίνω την κατάθεση της προσφυγής μου από τους δικηγόρους μου και κάθε ενέργεια αυτών μέχρι σήμερα.
Καβάλα ……/……/……
Ο/Η παρέχων/ουσα την εντολή και πληρεξουσιότητα