Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
24.02.2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 7 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι υποψήφιοι/ες συνεργάτες γραμματειακής υποστήριξης κατόπιν της αξιολόγησης τους κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Το μητρώο θα αξιοποιείται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναλόγως με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2015

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 7 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες κατόπιν της αξιολόγησης τους κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Το μητρώο εκπαιδευτών θα αξιοποιείται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναλόγως με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2015

Διάρκεια έργου: 10/2014 – 10/2015

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο του υποέργου 7 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
17.02.2015

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 7.000 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ
04.02.2015

Το KEK ΓΣΕΒΕΕ και το IME ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίροι της σύμπραξης φορέων των οργανώσεων ‐ δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, προβαίνουν σε ανακοίνωση για το έργο  «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους – ενημερώνοντας για την έναρξη της φάσης υλοποίησης του.

Το περιεχόμενο εφαρμογής της πράξης αφορά σε αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. στις  8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) με διττή ωφέλεια τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους, όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.

· Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

Δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

· Επαγγελματικών Λυκείων ‐ ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

· Επαγγελματικών Σχολών ‐ ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

· Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης,

οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο  έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Επιδότηση:

· Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

· Για την  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ωφελουμένων  έως την Δευτέρα 09/02/2015 ώρα 24:00.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 "Θησέας" στο τηλέφωνο 2510600205-07 και στα γραφεία του Κέντρου, Υακίνθου 4, στην Καλαμίτσα Καβάλας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα  http://www.diasindesi.gr.

Επιδοτούμενα προγράμματα από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
04.02.2015

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης των πολύ σημαντικών και ωφέλιμων για τα μέλη σας προγραμμάτων στο πλαίσιο της πράξης "Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής - υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού", με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων και ειδικότερα στο πλαίσιο του υποέργου 3.

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι & Εργοδότες

Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Σεπτέμβριος 2015

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης είναι από τα λίγα που δίδεται επίδομα 3 ευρω (μεικτά) ανά ώρα, σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση τους, όπως επίσης επτά από αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων. Συνεπώς αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρι για την συμμετοχή τους σε αυτά.

Πληροφορίες: Γραμματεία Ο.Ε.Β.Ε. Καβάλας (2510223323)

 

Υλοποίηση Σεμιναρίου Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Καβάλα
03.02.2015

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί στην Καβάλα, στις 28 Φεβρουαρίου 2015 & 01 Μαρτίου 2015, σεμινάριο με τίτλο «Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους». Στόχος της συγκεκριμένης σειράς Σεμιναρίων/Εργαστήριων (work – shops), είναι να συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στην ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 10 ώρες και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 (ώρες 16:00 έως 21:00) και την Κυριακή 01 Μαρτίου 2015 (ώρες 10:00 έως 15:00), στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας, επί της οδού Ερμού 13 στην Καβάλα.

Τα θεματικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι τα ακόλουθα:
1. Ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
3. Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
4. Γυναίκες και Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών
Η συγκεκριμένη σειρά Σεμιναρίων απευθύνεται ως επί το πλείστον σε γυναίκες - μέλη συνδικαλιστικών οργάνων, των κλάδων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες  των συγκεκριμένων κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά. Μέρος επίσης δύνανται να λάβουν και γυναίκες που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα υπάρξει γενικότερη ενημέρωση και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στην γραμματεία της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβάλας, στο 2510-223323 (κα Μπέλα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα:”Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας”
28.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛΤο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ως εταίρος της κοινοπραξίας των οργανώσεων-δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, με συντονιστή το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» -  που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους – έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών.

Συγκεκριμένα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ ) - με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

• 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.

• Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.

Το περιεχόμενο εφαρμογής της αφορά σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) με διττή ωφέλεια τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους, όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που

i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και


Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους έως τις 09/02/2015 και ώρα 24:00 στον παρακάτω σύνδεσμο :

http://diasindesi.gr/

 

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Κωλέττη 24, 4627 Θεσσαλονικη
Τηλ.: 2310545967

Φαξ: 2310546275

e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr

url: www.imegsevee.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων
25.11.2014

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ), προσκαλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποστήριξη συγκρότησης συνεργατικών σχηματισμών (επιχειρηματικά δίκτυα, συστάδες επιχειρήσεων κ.α).

Μονάδα Καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών
05.11.2014

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας μπορούν να αιτηθούν για να συμμετάσχουν στην υποστήριξη που οδηγεί στην εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας, να λάβουν υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και υποστήριξη για τη διαμεσολάβηση καινοτομίας.

Η Εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας (Ιnnovation Plans) που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων σε επίπεδο οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας (π.χ ανάπτυξη νέων προϊόντων), με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα θα δείτε πληροφορίες στο παρακάτω link: http://www.kainotomia.imegsevee.gr/ypostiriksi-epixeirisewn

Ενώ εδώ θα βρείτε την αναλυτική πρόσκληση και αίτηση για τις επιχειρήσεις

http://www.kainotomia.imegsevee.gr/proskliseis/62-2013-12-19-08-20-25

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την καινοτομία μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Μόκα Ελένη και τον κ. Αντώνιο Αγγελάκη στα τηλέφωνα 210 8846852 εσωτ. 327-326

Υποστήριξη ΜμΕ σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
05.11.2014

Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

http://diktyo.imegsevee.gr/

 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Τα θεματικά πεδία υποστήριξης μπορεί να είναι:

1) θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης

2) θέματα χρηματοδότησης/ αναχρηματοδότησης/ βελτίωσης όρων δανεισμού

3)  θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων

4) κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας

5) θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων

6) σχεδιασμός/ αξιολόγηση/ υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων

7) δικτύωση επιχειρήσεων

8) υποστήριξη στη διαδοχή/ μεταβίβαση της επιχείρησης

9) θέματα προώθησης πωλήσεων- σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ

10) κατάρτιση μελετών αγοράς- προοπτικών κλάδου

11) κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού

12) θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού

13) θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

14) θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)

15) σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής- αξιοποίηση/ χρήση των νέων τεχνολογιών

16) ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας

Κάθε επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για υποστήριξη εως και σε τρία θεματικά πεδία υποστήριξης.

Η αίτηση αποστέλλεται στην κεντρική δομή του Δικτύου Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα με  φαξ: 210 38338027 με email: diktyo@imegsevee.gr ή ταχυδρομικώς: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Δίκτυο Επιχειρηματικότητας: Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10443, Αθήνα

Εδώ θα βρείτε την αναλυτική πρόσκληση (όπου φαίνεται ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για να λάβουν υποστήριξη, ο τρόπος υποστήριξης) και την αίτηση: http://www.imegsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=495:2012-07-03-12-45-16&catid=43:diagwnismoi

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να απευθυνθείτε στους κυρίους Γεωργόπουλο Ηλία & Φώτη Μαραγκό στα τηλέφωνα 210 8846852 εσωτ. 617- 616

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014
31.10.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) (Φ.Ε.Κ. Β ́657/20.04.2011)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και στην Επιχειρηματικότητα
30.10.2014

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν φέτος σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν φέτος σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».


Τα σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», διοργανώνονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αφορά στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε 4200 στελέχη και εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Η διάρκεια προγραμμάτων είναι 80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «πλάνα καινοτομίας» τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται].

Η επιδότηση ανέρχεται στα 5,00€ μικτά/ώρα κατάρτισης.

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους καταρτιζόμενους.[από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο περιφέρειας – μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι]

Παρακαλούμε για την άμεση υποβολή των αιτήσεων εγκαίρως στην ιστοσελίδα www.kainotomia.uhc.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 222212 κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κ. Π. Γκιουζέλη. (εσωτ.11)


Ο Πρόεδρος

Άγγελος Τσατσούλης

Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις
25.09.2014

ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ - Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις


Συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία  των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας σε γενικές γραμμές έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

 •     Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
 •     Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
 •     Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).
Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Το  ΚΕΚ Νεάπολις θα υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα σεμινάριο που αφορά εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων και μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας (μικρής επικινδυνότητας) καθώς θα τους χορηγηθεί Βεβαίωση Επιμόρφωσης και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης.
Κόστος Προγράμματος:
Σύνολο Ωρών:10
Κόστος : 50€/καταρτιζόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
Στην φόρμα επικοινωνίας του site μας : http://www.kek-neapolis.gr/epikoinonia/
Στο τηλέφωνο: 2510220478
Στο email με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»: kekneap@otenet.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για συμμετοχή στην πράξη “Πρακτική άσκηση φοιτητών”
27.08.2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για συμμετοχή στην πράξη "Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας μέσω ΕΣΠΑ"

Συμμετοχή μπορεί να εκδηλώσει οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση

Εκδηλώστε ενδιαφέρον έως τις 5/9/2014

Ηλεκτρονικά: κάνοντας εγγραφή και προσθήκη θέσεων πρακτικής άσκησης στη διεύθυνση http://atlas.grnet.gr/

και

Εντύπως: συμπληρώνοντας την "Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέα απασχόλησης" στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κα Ελένη Κουλουρά)

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2510-462151, φαξ 2510 462352, e-mail: ekouloura@teikav.edu.gr

Ιστοσελίδα: http://www.work.teikav.edu.gr

Επιδοτούμενο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 από το Σωματείο Καφεζυθοπωλών Ν.Καβάλας
28.04.2014

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕΖΥΘΟΠΩΛΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΕΡΜΟΥ 13 , Τ.Κ. 65302, ΤΗΛ. 2510 – 223323, ΦΑΞ. 2510 – 229687

                      


Καβάλα, 28/04/2014


         
     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διοίκηση του Σωματείου Καφεζυθοπωλών & Ιδιόκτητων Καφετεριών Νομού Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μέλη του Σωματείου για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2013.


Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 40 ώρες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αποζημίωση 5€ ανά ώρα κατάρτισης (σύνολο 200 ευρώ) και θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος. Το θέμα του σεμιναρίου είναι  «Εισαγωγή στην Τουρκική γλώσσα»


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της γραμματείας: 2510-223323 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9–1πμ και απογεύματα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6 – 8μμ). Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων είναι μέχρι τις 23 Μαΐου 2014.


Εκ της Διοικήσεως

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση πρόσληψης 10 χιλιάδων ανέργων
21.03.2014

Ξεκίνησε στις 21-3-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Η μέγιστη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.000.000  ευρώ.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι περιφέρειες της χώρας που συμπεριλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ κλπ).

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1936&lang=el

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρί
21.03.2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, υλοποιεί το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης / ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους).

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να αποκτήσουν, μέσω Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της Μαθητείας χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 €, και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίεςαποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην παρούσα φάση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) καλούνται:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έως και τις 16.04.2014.
Απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να επιλέξουν θέσεις μαθητείας, μέσω της στην ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, από τις 05.05.2014 έως και τις 31.05.2014.

Διευκρινίζεται, ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) και
οι ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός των Στερεάς Ελλάδας (ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και ΦΩΚΙΔΑΣ) και Νοτίου Αιγαίου (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ).
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης μαθητειών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τον Γ’ ΚΥΚΛΟ, ορίζεται το χρονικό διάστημα 01.07.2014 – 04.07.2014.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr και στα τηλέφωνα 210 344 3795.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
05.03.2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ" ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έως ότου υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του δικαιοδοτικού οργάνου.

Παραλαβή αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων* και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στην παρακάτω διεύθυνση:

    Επωνυμία εταίρου: Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, Διεύθυνση: Υδρας 10, 65302, Καβάλα, τηλ. 2510620459  Φαξ. 2510620429


Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ταχυδρομικλα σε κλειστό φάκελο στην ανωτέρω Διεύθυνση.
(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.ankavala.gr
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 20-11-2013 δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποίησης της ανωτέρω πράξης η οποία και είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ http://www.ankavala.gr

--------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ" ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έως ότου υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του δικαιοδοτικού οργάνου.

Παραλαβή αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων * και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στις παρακάτω διευθύνσεις:

    Επωνυμία εταίρου: Αναπτυξιακή Νέστου - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Διεύθυνση: Δημαρχείο Χρυσούπολης, οδός Πρεμέτης 64200, Χρυσούπολη, τηλ. 2591350117, Φαξ. 2591023700
    Επωνυμία εταίρου: Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (Διεύθυνση:Υδρας 10, 65302, Καβάλα, τηλ. 2510620459  Φαξ. 2510620429)

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ταχυδρομικλα σε κλειστό φάκελο στην ανωτέρω Διεύθυνση.
(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες http://www.ankavala.gr www.n,estos.gr και http://www.anestou.gr.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 20-11-2013 δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποίησης της ανωτέρω πράξης η οποία και είναι αναρτημένη στις ανωτέρω Ιστοσελίδες.

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων κατάρτισης/επανακατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
28.01.2014

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων κατάρτισης/επανακατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Η διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων είναι 40 ώρες και δίδεται επίδομα 5€ (μεικτά) ανά ώρα, σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση τους.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "Business to Business"
5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
9. Οργανωτικές Ικανότητες
10. Ικανότητα επικοινωνίας
11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι μέχρι 28/2/2014, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •     Αίτηση ΥΠΑΝ
 •     Βεβαίωση Απασχόλησης Εργοδότη & Φωτοτυπία Ενσήμου ΙΚΑ για τους εργαζόμενους
 •     Τελευταίο Ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ για τους αυτοαπασχολούμενος
 •     Τελευταίο Ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ & Τελευταία ΑΠΔ ΙΚΑ για τους εργοδότες που απασχολούν από 1-3 εργαζόμενους

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για δηλώσεις συμμετοχών μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβάλας: 2510223323.

2η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά ωφελούμενους της πράξης ΤΟΠΣΑ
24.01.2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πράσινη Ανάκαμψη Ν.Καβάλας κοινοποίησε την 2η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά ωφελούμενους της πράξης ΤΟΠΣΑ «Τοπικό σχέδιο δράσης για την βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε ¨πράσινα¨ επαγγέλματα.

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014.

Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ πράσινη ανάκαμψη Νομού Καβάλας
20.11.2013

Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη " Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα"

    Η "Α.Σ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ" , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα", η οποία εντάσσεται στην δράση 7 "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας" της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: "Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης", του Άξονα Προτεραιότητας 3 "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, για να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 •  Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (22-40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες ΑΕΙ & ΤΕΙ, χωρίς εργασιακή εμπειρία
 •  Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (έως 40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες γυμνασίου ή λυκείου, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία σε θέσεις εργασίας που απαιτούσαν χαμηλάπροσόντα ή χειρωνακτική εργασία
 • Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (έως 40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες δημόσιων ή ιδιωτικών μεταλυκειακών σχολών (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ), με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία.
 • Άνεργοι και άνεργες μέσης ή μεγάλης ηλικίας (40 ετών και άνω), με ή χωρίς τυπικά προσόντα, με ή χωρίς τυπικά προσόντα , με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα.
 • Αγρότες και αγρότισσες με χαμηλό εισόδημα (υπό προυποθέσεις - παράρτημα Α)
 • Νέοι και νέες επιστήμονες μέχρι 34 ετών (υπό προυποθέσεις - παράρτημα Β)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της Πράξης είναι η ανάδειξη νέων αντικειμένων και ευκαιριών οικονομικής δραστηριότητας που θα βασίζονται στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών (αγροτικός - δασικός τομές) και συνδέονται με τον δυναμικό κλάδο της "πράσινης" οικονομίας. Ο αριθμός των ωφελούμενων που θα επιλεγούν με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας, ανέρχεται στα 130 άτομα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • Ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της αξιοποίησης του δασικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης (Νομός Καβάλας)
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των καινοτόμων γεωργικών καλλιεργειών
 • Αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και προώθηση ειδικών ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας
 • Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από την εμπορία και διάθεση τοπικών αγροτικών προιόντων
 • Κατάρτιση - επιμόρφωση στους δασικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικού προσανατολισμού (εμπορία/ διάθεση αγροτικών προιόντων, πιστοποίηση αγροτικών προιόντων)

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη απαρτίζεται από τους παρακάτω Εταίρους:

 • Εργοανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Α.Ε. (ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ) - πρώην Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας ΑΕ (ΑΕΝΑΚ ΑΕ) (Συντονιστής Εταίρος)
 • Αναπτυξιακή Καβάλας ΟΤΑ ΑΕ
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
 • Δήμος Παγγαίου
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) - ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ
 • Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Καβάλας
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
 • Επιστημονική Εταιρεία για την κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξης
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας
 • Επιμελητήριο Καβάλας
 • Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας
 • Εργατουπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας
 • Σύλλογος ΠΝΟΗ για το παιδί και την οικογένεια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 •     Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 •     Εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού έτους 2013 (ή του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους)
 •     Έγγραφο πιστοποίησης διαμονής (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση)
 •     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 •     Πιστοποιητικά γνώσης και εργασιακής εμπειρίας (εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

 •     Βεβαίωση ανεργία από τον ΟΑΕΔ ή επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 •     Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών και μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει)
 •     Αντίγραφο Έναρξης Επιτηδεύματος και Μεταβολής Έδρας (αν υπάρχει)
 •     Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α (για άνδρες)

ΑΓΡΟΤΕΣ

 •     Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παραλαβή και η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στους παρακάτω Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και από την έδρα της Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ"

Πίνακας Στοιχείων Επαφής Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

 • ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ Α.Ε., Εθν. Αντίστασης 20, 2513 503435
 • ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ,  Ομονοίας 117,  2510 831388, 2510 831358
 • ΚΟΙΝΕΠ Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Φρ. Παπαχρηστίδη 137, 25923 50004
 • ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ ΝΕΣΤΟΥ, 7ης Μεραρχίας 2, 25910 24935
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Ομονοίας 50, 2510 223325
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Κ. Παλαιολόγου 9, 2510 232211
 • Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, Κ.Ποιητού 18, 2510 831126, 2510 835794

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 18 Νοεμβρίου 2013 μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2013

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρω για το οικονομικό έτος 2013 και με ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρω. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
Παράρτημα Β
Οι νέοι  επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), πρέπει να πληρούν τις παρακάτω  προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ)  υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά έχουν προβεί  σε πρώτη μεταβολή έδρας  σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3. Να μην παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου.
6. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ανός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητας τους το ατομικό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000ευρω. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
8. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
9. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
- Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
- Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
- Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους δώδεκα μήνες.