Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
24.02.2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 7 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι υποψήφιοι/ες συνεργάτες γραμματειακής υποστήριξης κατόπιν της αξιολόγησης τους κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Το μητρώο θα αξιοποιείται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναλόγως με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2015

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 7 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες κατόπιν της αξιολόγησης τους κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Το μητρώο εκπαιδευτών θα αξιοποιείται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ αναλόγως με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2015

Διάρκεια έργου: 10/2014 – 10/2015

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο του υποέργου 7 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα:”Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας”
28.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛΤο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ως εταίρος της κοινοπραξίας των οργανώσεων-δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, με συντονιστή το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» -  που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους – έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών.

Συγκεκριμένα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ ) - με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

• 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.

• Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.

Το περιεχόμενο εφαρμογής της αφορά σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) με διττή ωφέλεια τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους, όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που

i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και


Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους έως τις 09/02/2015 και ώρα 24:00 στον παρακάτω σύνδεσμο :

http://diasindesi.gr/

 

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Κωλέττη 24, 4627 Θεσσαλονικη
Τηλ.: 2310545967

Φαξ: 2310546275

e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr

url: www.imegsevee.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014
31.10.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) (Φ.Ε.Κ. Β ́657/20.04.2011)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για συμμετοχή στην πράξη “Πρακτική άσκηση φοιτητών”
27.08.2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για συμμετοχή στην πράξη "Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας μέσω ΕΣΠΑ"

Συμμετοχή μπορεί να εκδηλώσει οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση

Εκδηλώστε ενδιαφέρον έως τις 5/9/2014

Ηλεκτρονικά: κάνοντας εγγραφή και προσθήκη θέσεων πρακτικής άσκησης στη διεύθυνση http://atlas.grnet.gr/

και

Εντύπως: συμπληρώνοντας την "Εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέα απασχόλησης" στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κα Ελένη Κουλουρά)

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2510-462151, φαξ 2510 462352, e-mail: ekouloura@teikav.edu.gr

Ιστοσελίδα: http://www.work.teikav.edu.gr

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση πρόσληψης 10 χιλιάδων ανέργων
21.03.2014

Ξεκίνησε στις 21-3-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Η μέγιστη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.000.000  ευρώ.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι περιφέρειες της χώρας που συμπεριλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ κλπ).

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1936&lang=el

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρί
21.03.2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, υλοποιεί το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης / ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους).

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να αποκτήσουν, μέσω Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της Μαθητείας χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 €, και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίεςαποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην παρούσα φάση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) καλούνται:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έως και τις 16.04.2014.
Απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να επιλέξουν θέσεις μαθητείας, μέσω της στην ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, από τις 05.05.2014 έως και τις 31.05.2014.

Διευκρινίζεται, ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) και
οι ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός των Στερεάς Ελλάδας (ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και ΦΩΚΙΔΑΣ) και Νοτίου Αιγαίου (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ).
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης μαθητειών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τον Γ’ ΚΥΚΛΟ, ορίζεται το χρονικό διάστημα 01.07.2014 – 04.07.2014.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr και στα τηλέφωνα 210 344 3795.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
05.03.2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ" ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έως ότου υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του δικαιοδοτικού οργάνου.

Παραλαβή αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων* και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στην παρακάτω διεύθυνση:

    Επωνυμία εταίρου: Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, Διεύθυνση: Υδρας 10, 65302, Καβάλα, τηλ. 2510620459  Φαξ. 2510620429


Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ταχυδρομικλα σε κλειστό φάκελο στην ανωτέρω Διεύθυνση.
(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.ankavala.gr
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 20-11-2013 δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποίησης της ανωτέρω πράξης η οποία και είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ http://www.ankavala.gr

--------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ" ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έως ότου υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του δικαιοδοτικού οργάνου.

Παραλαβή αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων * και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στις παρακάτω διευθύνσεις:

    Επωνυμία εταίρου: Αναπτυξιακή Νέστου - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Διεύθυνση: Δημαρχείο Χρυσούπολης, οδός Πρεμέτης 64200, Χρυσούπολη, τηλ. 2591350117, Φαξ. 2591023700
    Επωνυμία εταίρου: Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (Διεύθυνση:Υδρας 10, 65302, Καβάλα, τηλ. 2510620459  Φαξ. 2510620429)

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ταχυδρομικλα σε κλειστό φάκελο στην ανωτέρω Διεύθυνση.
(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες http://www.ankavala.gr www.n,estos.gr και http://www.anestou.gr.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 20-11-2013 δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υλοποίησης της ανωτέρω πράξης η οποία και είναι αναρτημένη στις ανωτέρω Ιστοσελίδες.

2η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά ωφελούμενους της πράξης ΤΟΠΣΑ
24.01.2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πράσινη Ανάκαμψη Ν.Καβάλας κοινοποίησε την 2η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυνητικά ωφελούμενους της πράξης ΤΟΠΣΑ «Τοπικό σχέδιο δράσης για την βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε ¨πράσινα¨ επαγγέλματα.

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014.

Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ πράσινη ανάκαμψη Νομού Καβάλας
20.11.2013

Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη " Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα"

    Η "Α.Σ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ" , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα", η οποία εντάσσεται στην δράση 7 "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας" της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: "Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης", του Άξονα Προτεραιότητας 3 "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, για να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 •  Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (22-40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες ΑΕΙ & ΤΕΙ, χωρίς εργασιακή εμπειρία
 •  Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (έως 40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες γυμνασίου ή λυκείου, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία σε θέσεις εργασίας που απαιτούσαν χαμηλάπροσόντα ή χειρωνακτική εργασία
 • Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (έως 40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες δημόσιων ή ιδιωτικών μεταλυκειακών σχολών (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ), με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία.
 • Άνεργοι και άνεργες μέσης ή μεγάλης ηλικίας (40 ετών και άνω), με ή χωρίς τυπικά προσόντα, με ή χωρίς τυπικά προσόντα , με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα.
 • Αγρότες και αγρότισσες με χαμηλό εισόδημα (υπό προυποθέσεις - παράρτημα Α)
 • Νέοι και νέες επιστήμονες μέχρι 34 ετών (υπό προυποθέσεις - παράρτημα Β)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της Πράξης είναι η ανάδειξη νέων αντικειμένων και ευκαιριών οικονομικής δραστηριότητας που θα βασίζονται στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών (αγροτικός - δασικός τομές) και συνδέονται με τον δυναμικό κλάδο της "πράσινης" οικονομίας. Ο αριθμός των ωφελούμενων που θα επιλεγούν με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας, ανέρχεται στα 130 άτομα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • Ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της αξιοποίησης του δασικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης (Νομός Καβάλας)
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των καινοτόμων γεωργικών καλλιεργειών
 • Αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και προώθηση ειδικών ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας
 • Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από την εμπορία και διάθεση τοπικών αγροτικών προιόντων
 • Κατάρτιση - επιμόρφωση στους δασικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικού προσανατολισμού (εμπορία/ διάθεση αγροτικών προιόντων, πιστοποίηση αγροτικών προιόντων)

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη απαρτίζεται από τους παρακάτω Εταίρους:

 • Εργοανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Α.Ε. (ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ) - πρώην Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας ΑΕ (ΑΕΝΑΚ ΑΕ) (Συντονιστής Εταίρος)
 • Αναπτυξιακή Καβάλας ΟΤΑ ΑΕ
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας - ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
 • Δήμος Παγγαίου
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) - ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ
 • Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Καβάλας
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
 • Επιστημονική Εταιρεία για την κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξης
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας
 • Επιμελητήριο Καβάλας
 • Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας
 • Εργατουπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας
 • Σύλλογος ΠΝΟΗ για το παιδί και την οικογένεια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 •     Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 •     Εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού έτους 2013 (ή του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους)
 •     Έγγραφο πιστοποίησης διαμονής (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση)
 •     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 •     Πιστοποιητικά γνώσης και εργασιακής εμπειρίας (εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

 •     Βεβαίωση ανεργία από τον ΟΑΕΔ ή επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 •     Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών και μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει)
 •     Αντίγραφο Έναρξης Επιτηδεύματος και Μεταβολής Έδρας (αν υπάρχει)
 •     Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α (για άνδρες)

ΑΓΡΟΤΕΣ

 •     Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παραλαβή και η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στους παρακάτω Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και από την έδρα της Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ"

Πίνακας Στοιχείων Επαφής Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

 • ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ Α.Ε., Εθν. Αντίστασης 20, 2513 503435
 • ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ,  Ομονοίας 117,  2510 831388, 2510 831358
 • ΚΟΙΝΕΠ Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Φρ. Παπαχρηστίδη 137, 25923 50004
 • ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ ΝΕΣΤΟΥ, 7ης Μεραρχίας 2, 25910 24935
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Ομονοίας 50, 2510 223325
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Κ. Παλαιολόγου 9, 2510 232211
 • Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, Κ.Ποιητού 18, 2510 831126, 2510 835794

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 18 Νοεμβρίου 2013 μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2013

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρω για το οικονομικό έτος 2013 και με ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρω. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
Παράρτημα Β
Οι νέοι  επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), πρέπει να πληρούν τις παρακάτω  προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ)  υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά έχουν προβεί  σε πρώτη μεταβολή έδρας  σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3. Να μην παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου.
6. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ανός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητας τους το ατομικό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000ευρω. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
8. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
9. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
- Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
- Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
- Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους δώδεκα μήνες.

Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης ΠΝΟΗ
05.09.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας».
Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΠΝΟΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α ́/5 - 8 - 2011) «Αναμόρφωση του Σώμ ατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ́/27 - 10 - 2011).

4. Την υπ ́ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β ́/15 - 4 - 2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007

5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716 /οικ 6.7591 - 30/11 /2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΛ - Θ2Δ ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων . από Δυνητικούς Δικαιούχους, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6. Την υπ. Αριθμ.2.33423/6.7972-18.2.2013(ΑΔΑ: ΒΕΔΞΛ-ΤΓΘ), Απόφαση Ένταξηςτης Πράξης «ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας» με κωδικό MIS 430007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

    Nα είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
    Nα είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
    Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών (γεννημένοι μέχρι και το 1983)
    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
    Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (πίνακας Β)

Εξαίρεση:
Οι υποψήφιοι για θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 9, Ταχυδρομικός Κώδικας: 65403, Καβάλα απευθύνοντάς την στον φορέα: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ‘’ΠΝΟΗ’’» ( Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2510 232211 )
με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία θέση κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση, με οποιοδήποτε μέσο, της εν λόγω ανακοίνωσης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαρκέσει για τουλάχιστον 15 ημέρες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση
01.08.2013

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου

Τα σχετικά αρχεία με το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω :

ΦΕΚ 
Δήμοσια Πρόσκληση
Υπολογισμός Ε.Μ.Ε.
Υπεύθυνη Δήλωση Μειονεκτικής
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008
Περίοδος υποβολής

Από 1/7/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ
 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
20.05.2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / 2013 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) (Φ.Ε.Κ. Β΄657/20.04.2011) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΠΗΓΗ: Δήμος Καβάλας

ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ  18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ”
17.05.2013

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ  18  ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ”
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι πρέπει:
1. να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
2. να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983  έως 31.12.1995
3. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών, οι οποίοι πρέπει:
1. να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
2. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η Δράση περιλαμβάνει:
• Κατάρτιση 80 ώρες
•  Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών
• Μόνιμη  απασχόληση για ένα έτος (μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας )

Η Αμοιβή είναι:
• 2.700€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ- ΤΕΙ.
• 2.400€ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την συμμετοχή σου : Επισκέψου το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Εκάβης 26 κ Αμερ.Ερ.Σταυρού 53 (κοντά στο παλιό Νοσοκομείο) ή μπες στο www.kek-neapolis.gr ή στο www.voucher.gov.gr και επέλεξε το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ για την υποβολή της αίτησής σου, στο πρόγραμμα“ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Αιτήσεις ανέργων μέχρι:13/05/2013

Αιτήσεις για τις επιχειρήσεις: Μέχρι τέλος Ιουνίου.

Πληροφορίες καθημερινά 9:00 με 20:00 στο 2510 220478  Φαξ: 2510 620070
www.kek-neapolis.gr E-mail: kekneap@otenet.gr

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
17.05.2013

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι αναλαμβάνουν  την  υλοποίηση  της δράσης με  τίτλο  «Επιταγή  εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι πρέπει:

1. να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

2. να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983  έως 31.12.1995

3. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών, οι οποίοι πρέπει:

1. να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995

2. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Σκοπός της δράσης:

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η Δράση περιλαμβάνει:

    Κατάρτιση 80 ώρες
     Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών
    Επιχορήγηση    της    επιχείρησης    που    προβαίνει    στην    πρόσληψη    του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η Αμοιβή είναι:

    2.700€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ- ΤΕΙ.
    2.400€ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αιτήσεις: Μέχρι 27/05/2013

Πληροφορίες καθημερινά 9:00 με 20:00 στο 2510 220478  Φαξ: 2510 620070
www.kek-neapolis.gr E-mail: kekneap@otenet.gr

Νέα δράση κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα
17.05.2013

Νέα δράση κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Ξεκινά άμεσα η υλοποίηση νέας δράσης επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα», αναδείχθηκε ως δικαιούχος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους.

Σύµφωνα µε την πρόσκληση οι ωφελούµενοι είναι άνεργοι, αυτοπασχολούµενοι (µέλη αγροτικών συνεταιρισµών) και υποαπασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα µε

προϋπόθεση α) να έχουν εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας ανάλογα µε τον αριθµό των οικογενειακών µελών

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €20 εκ. με στόχο την κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου) σε αντικείμενα σχετικά με δυναμικά είδη καλλιεργειών και εκτροφών, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα, καθώς μέσω αυτής θα παρέχονται βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε άνεργους, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία της νέας αυτής δράσης αποτέλεσε η παρατηρούμενη τάση επιστροφής, νέων ανθρώπων κυρίως, στην ύπαιθρο αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Το Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο των δράσεών του για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρησιακό πρόγραμμα με στόχο το μετριασμό των απρόβλεπτων επιπτώσεων των κρίσεων. Με συνολικό προϋπολογισμό €186 εκ. συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προτεραιότητά του αποτελεί η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, όπως αυτή που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Κύρια ομάδα – στόχο του προγράμματος αποτελούν οι άνεργοι. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του προγράμματος δεν συνίσταται μόνο στο ότι στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας κρίσης, αλλά και στο ότι παρεμβαίνει άμεσα και στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές, κλάδους ή ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από αυτήν.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Πρόγραμμα να αποτελέσει ένα από τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης στην παραγωγική βάση της χώρας με την ενίσχυση επιλέξιμων δράσεων που αφορούν στην προώθηση νέων δεξιοτήτων ή την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. *Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»: http://www.epeaa.gr

Πρακτική άσκηση ανέργων σε επιχειρήσεις “Εισαγωγή νέων (18-29 ετών) στην αγορά εργασίας
25.04.2013

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ θα υλοποιήσει προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό την ένταξη νέων σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και αναζητά επιχειρήσεις για συνεργασία.

Οι ωφελούμενοι θα είναι νέοι άνεργοι μέχρι 29 ετών πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ καθώς και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα εκπαιδευτούν 80 ώρες στο ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ και στη συνέχεια θα κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί 5 μήνες και η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, (οι άνεργοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης επιδοτούνται 100% από το πρόγραμμα και έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη).

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί (δεν είναι υποχρεωτικό), μπορεί να προσλάβει κάποιους από τους ασκούμενους. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται επιχορήγηση των εργοδοτικών εισφορών για διάστημα από 6 μήνες έως 1 έτος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό. Υπολογίζεται ότι οι υποψήφιοι θα είναι διαθέσιμοι για πρακτική άσκηση από Ιούλιο – Αύγουστο 2013.

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί η επιχείρηση να προσλάβει είναι συνάρτηση του προσωπικού της:

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
0 - 4 1 άτομο
Από 4 και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των εργαζομένων

Δηλώστε τώρα συμμετοχή για μια θέση πρακτικής άσκησης στην επιχείρησή σας. Υποβολή αιτήσεων μέσω email: ekpedeutiki@kav.forthnet.gr ή μέσω fax: 2510 316979, 2510 837444

ΠΗΓΗ: ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ μέσω ΕΣΠΑ
27.02.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Συμμετοχή μπορεί να εκδηλώσει οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 8/3/2013

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8 /3/2013


       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: http://dasta.teikav.edu.gr/iis
       ΕΝΤΥΠΩΣ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (κα Ελένη Κουλουρά) ,
                              ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2510 462151, 2510 462203
                                                         ekouloura@teikav.edu.gr

 

Πηγή: Επιμελητήριο Καβάλας

Εμπλουτισμός του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
11.02.2013

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αρ.ιθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10-06-2010 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.

Τα συνημμένα αρχεία, αφορούν τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα υποβολών.

Πηγή: Επιμελητήριο Καβάλας

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων ΤΟΠ/ΕΚΟ έως 28-2-2013
01.02.2013

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «Πορεία εργασιακής επανένταξης για ΕΚΟ Ν Καβάλας»  στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Τοπική Δράση για την Εργασιακή Επανένταξη Ευάλωτων Ομάδων (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο Ν Καβάλας» ανακοινώνεται ότι  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  έως 28-02-2013

Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης “EN - TAXIS” απο το Κ.Ε.Κ. της Π.Ε. Καβάλας
10.01.2013