Προγράμματα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
17.02.2015

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 7.000 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ
04.02.2015

Το KEK ΓΣΕΒΕΕ και το IME ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίροι της σύμπραξης φορέων των οργανώσεων ‐ δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, προβαίνουν σε ανακοίνωση για το έργο  «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους – ενημερώνοντας για την έναρξη της φάσης υλοποίησης του.

Το περιεχόμενο εφαρμογής της πράξης αφορά σε αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. στις  8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) με διττή ωφέλεια τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους, όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.

· Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

Δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

· Επαγγελματικών Λυκείων ‐ ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

· Επαγγελματικών Σχολών ‐ ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

· Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης,

οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο  έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Επιδότηση:

· Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

· Για την  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ωφελουμένων  έως την Δευτέρα 09/02/2015 ώρα 24:00.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 "Θησέας" στο τηλέφωνο 2510600205-07 και στα γραφεία του Κέντρου, Υακίνθου 4, στην Καλαμίτσα Καβάλας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα  http://www.diasindesi.gr.

Επιδοτούμενα προγράμματα από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
04.02.2015

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης των πολύ σημαντικών και ωφέλιμων για τα μέλη σας προγραμμάτων στο πλαίσιο της πράξης "Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής - υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού", με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων και ειδικότερα στο πλαίσιο του υποέργου 3.

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι & Εργοδότες

Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Σεπτέμβριος 2015

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης είναι από τα λίγα που δίδεται επίδομα 3 ευρω (μεικτά) ανά ώρα, σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση τους, όπως επίσης επτά από αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων. Συνεπώς αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρι για την συμμετοχή τους σε αυτά.

Πληροφορίες: Γραμματεία Ο.Ε.Β.Ε. Καβάλας (2510223323)

 

Υλοποίηση Σεμιναρίου Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Καβάλα
03.02.2015

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί στην Καβάλα, στις 28 Φεβρουαρίου 2015 & 01 Μαρτίου 2015, σεμινάριο με τίτλο «Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους». Στόχος της συγκεκριμένης σειράς Σεμιναρίων/Εργαστήριων (work – shops), είναι να συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στην ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 10 ώρες και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 (ώρες 16:00 έως 21:00) και την Κυριακή 01 Μαρτίου 2015 (ώρες 10:00 έως 15:00), στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας, επί της οδού Ερμού 13 στην Καβάλα.

Τα θεματικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι τα ακόλουθα:
1. Ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
3. Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
4. Γυναίκες και Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών
Η συγκεκριμένη σειρά Σεμιναρίων απευθύνεται ως επί το πλείστον σε γυναίκες - μέλη συνδικαλιστικών οργάνων, των κλάδων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες  των συγκεκριμένων κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά. Μέρος επίσης δύνανται να λάβουν και γυναίκες που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα υπάρξει γενικότερη ενημέρωση και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στην γραμματεία της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβάλας, στο 2510-223323 (κα Μπέλα).

Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και στην Επιχειρηματικότητα
30.10.2014

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν φέτος σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network, ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν φέτος σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».


Τα σεμινάρια με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», διοργανώνονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αφορά στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε 4200 στελέχη και εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Η διάρκεια προγραμμάτων είναι 80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «πλάνα καινοτομίας» τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται].

Η επιδότηση ανέρχεται στα 5,00€ μικτά/ώρα κατάρτισης.

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους καταρτιζόμενους.[από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο περιφέρειας – μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι]

Παρακαλούμε για την άμεση υποβολή των αιτήσεων εγκαίρως στην ιστοσελίδα www.kainotomia.uhc.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 222212 κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κ. Π. Γκιουζέλη. (εσωτ.11)


Ο Πρόεδρος

Άγγελος Τσατσούλης

Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις
25.09.2014

ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ - Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις


Συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία  των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας σε γενικές γραμμές έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

  •     Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  •     Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  •     Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).
Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Το  ΚΕΚ Νεάπολις θα υλοποιήσει στο προσεχές διάστημα σεμινάριο που αφορά εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων και μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας (μικρής επικινδυνότητας) καθώς θα τους χορηγηθεί Βεβαίωση Επιμόρφωσης και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης.
Κόστος Προγράμματος:
Σύνολο Ωρών:10
Κόστος : 50€/καταρτιζόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
Στην φόρμα επικοινωνίας του site μας : http://www.kek-neapolis.gr/epikoinonia/
Στο τηλέφωνο: 2510220478
Στο email με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»: kekneap@otenet.gr

Επιδοτούμενο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 από το Σωματείο Καφεζυθοπωλών Ν.Καβάλας
28.04.2014

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕΖΥΘΟΠΩΛΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΕΡΜΟΥ 13 , Τ.Κ. 65302, ΤΗΛ. 2510 – 223323, ΦΑΞ. 2510 – 229687

                      


Καβάλα, 28/04/2014


         
     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διοίκηση του Σωματείου Καφεζυθοπωλών & Ιδιόκτητων Καφετεριών Νομού Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μέλη του Σωματείου για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2013.


Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 40 ώρες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αποζημίωση 5€ ανά ώρα κατάρτισης (σύνολο 200 ευρώ) και θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος. Το θέμα του σεμιναρίου είναι  «Εισαγωγή στην Τουρκική γλώσσα»


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της γραμματείας: 2510-223323 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9–1πμ και απογεύματα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6 – 8μμ). Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων είναι μέχρι τις 23 Μαΐου 2014.


Εκ της Διοικήσεως

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων κατάρτισης/επανακατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
28.01.2014

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων κατάρτισης/επανακατάρτισης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Η διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων είναι 40 ώρες και δίδεται επίδομα 5€ (μεικτά) ανά ώρα, σε κάθε καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση τους.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "Business to Business"
5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
9. Οργανωτικές Ικανότητες
10. Ικανότητα επικοινωνίας
11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι μέχρι 28/2/2014, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  •     Αίτηση ΥΠΑΝ
  •     Βεβαίωση Απασχόλησης Εργοδότη & Φωτοτυπία Ενσήμου ΙΚΑ για τους εργαζόμενους
  •     Τελευταίο Ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ για τους αυτοαπασχολούμενος
  •     Τελευταίο Ειδοποιητήριο ΟΑΕΕ & Τελευταία ΑΠΔ ΙΚΑ για τους εργοδότες που απασχολούν από 1-3 εργαζόμενους

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για δηλώσεις συμμετοχών μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβάλας: 2510223323.

Δελτίο Τύπου Επιμελητηρίου Καβάλας με θέμα: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων
20.11.2013

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) την«Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-Διακίνησης και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Κατασκευών Δομικών Υλικών για τις οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση) και για τις τρεις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με ίδια μέσα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Η λογική της παρέμβασης μέσω της προτεινόμενης πράξης, στηρίζεται στην κρίση που πλήττει τη χώρα και ειδικότερα στην πτωτική πορεία των συγκεκριμένων κλάδων, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να απειλείται η βιωσιμότητά τους.

Οι παραπάνω πράξεις στοχεύουν στον έγκαιρο απολογισμό των προσόντων και των επαγγελματικό προσανατολισμό σε νέες ειδικότητες συνολικά για 5.880 απολυμένους - ανέργους που προέρχονται από τους τρεις παραπάνω αναφερθέντες κλάδους καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο Δράσεις:

Δράση 1: Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο σκοπός της Δράσης 1 είναι  ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσω συμβουλευτικής  των ανέργων-απολυμένων από τους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-Διακίνησης και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Κατασκευών Δομικών Υλικών με στόχο τον έγκαιρο απολογισμό των προσόντων τους και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους σε νέες ειδικότητες αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία που πλήττει τους 3 αυτούς κλάδους.

Δράση 2: Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Δράση 2 θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη Δράση 1, μετά τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών ελλείψεων κάθε απολυμένου-ανέργου, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης ή και επανακατάρτισης, με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τεχνικών, για να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η ευελιξία-κινητικότητά τους καθώς η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα κατάρτισης θα σχεδιαστούν από επιτροπή επιστημονικού προσωπικού και συνεργατών-εκπαιδευτών της ΕΕΔΕ και εκπροσώπους των κλαδικών φορέων καθώς και εκπροσώπων των επιχειρήσεων οι οποίες προτίθενται να απορροφήσουν τους καταρτιζόμενους, με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν στη Δράση της Συμβουλευτικής.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 280 ωρών είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης (280ώρες Χ 5€ = 1400 € μικτά).

Η ΕΕΔΕ και το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος να είναι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

- Λιανικό Εμπόριο,

- Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων

- Κατασκευές Δομικών Υλικών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα

1. Αίτηση

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας

4. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους τη χρονική περίοδο 2008-σήμερα.

5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

6. Πρόσφατη φωτογραφία

Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 29/11/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας τηλεφωνικά με την κα.Μαυρομμάτη Σούζη στο τηλ: 2510 222212, με εσωτερική γραμμή 4 και τον κ. Δούβλο Χρίστο με εσωτερική γραμμή 11.  

Πηγή: Επιμελητήριο Καβάλας

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από ΓΣΕΒΕΕ
01.08.2013

Η Ένωση Φορέων, που αποτελείται από 

το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), συντονιστής της Ένωσης
το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ),
το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ),
τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και ΕΥΔ ΕΠΑΕ), ξεκινά την υλοποίηση επιδοτούμενων σεμιναρίων κατάρτισης για εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με στόχους την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση  της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σε μία περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης, υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας καθώς και κλεισίματος δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, η προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέσα  για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια κατάρτισης που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων είναι τα ακόλουθα:

«Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης»
«Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία»
«Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων»
«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "BusinesstoBusiness"
«Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων»
«Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση»
«Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)»
«Γενική Οικονομική Εκπαίδευση»
«Οργανωτικές Ικανότητες»
«Ικανότητα επικοινωνίας»
«Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 40 ώρες.
Οι δράσεις κατάρτισης ξεκίνησαν ήδη (Δεκέμβριος 2012) και θα διαρκέσουν μέχρι το Σεπτέμβριο 2014.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 3 εργαζόμενους). Συνολικά προβλέπεται να καταρτιστούν 19.320 άτομα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Οι συμμετέχοντες θα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης.
Για τις ανάγκες του έργου αναπτύχθηκε σύγχρονο, εξειδικευμένο και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό. Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα γίνει σε πιστοποιημένες δομές σε όλη ην Ελλάδα και θα αξιοποιηθούν πιστοποιημένοι και έμπειροι ανά αντικείμενο εκπαιδευτές ενηλίκων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης συμμετοχής:

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ: http://www.imegsevee.gr, τηλ.: 210 8846852
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ : http://www.inegsee.gr, τηλ.: 210 3327734-5
ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ : http://www.esee.gr, τηλ.: 210 3259170
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: https://www.iekemtee.gr, τηλ.: 210 2118001644

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους / απολυμένους
22.07.2013

2η ευκαιρία
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους / απολυμένους των κλάδων λιανικού εμπορίου, αυτοκινήτου / κατασκευών & δομικών υλικών

Τί είναι και σε ποιούς απευθύνεται
H 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ είναι ένα πρόγραμμα για ανέργους συγκεκριμένων κλάδων, που περιλαμβάνει επιδοτούμενη κατάρτιση συνολικής διάρκειας 280 ωρών.

Το πρόγραμμα αφορά απολυμένους / ανέργους με κάρτα ανεργίας που προέρχονται από τους κλάδους:
• Λιανικού Εμπορίου
• Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων
• Κατασκευών / Δομικών Υλικών

Η Συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 280 ώρες, με 6ωρα καθημερινά μαθήματα σε για ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών.
Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης, δηλαδή με το συνολικό ποσό των 1.400 ευρώ.
Κάνετε τώρα αίτηση για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά:
• ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΕΚΑΒΗΣ 26, 65201 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο: 2510-220478, Ε-mail: kekneap@otenet.gr
• Ε.Ε.Δ.Ε., Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα, Τηλ. 210 21 10 100.

Και στις ιστοσελίδες: www.eede.gr & www.defteriefkairia-eede.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
17.04.2013

Ανακοίνωση υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης ανέργων στο πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης KEK ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ: 12101033).

Στα πλαίσια του Υποέργου της Πράξης «Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές ∆εξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», του Άξονα προτεραιότητας «07: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ προτίθεται να υλοποιήσει το  παρακάτω πρόγραµµα κατάρτισης:

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, θα υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων, οι οποίοι βάσει κριτηρίων παραλαµβάνουν από τα ΚΠΑ του ΟΕΑ∆ στον Νοµό Καβάλας, τα απαιτούµενα  παραπεµπτικά για την συµµετοχή τους στις διαδικασίες αίτησης και αξιολόγησης από το ΚΕΚ. Το  αντικείµενο του προγράµµατος κατάρτισης είναι οι Βασικές ∆εξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών  Πληροφορίας και Επικοινωνιών, µε διάρκεια 100 ώρες.
Σε συνεργασία µε την εταιρία Key CERT, η οποία είναι Πιστοποιηµένος Φορέας από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  και µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι καταρτιζόµενοι µέσω εξετάσεων έχουν την δυνατότητα  να αποκτήσουν αναγνωρισµένο πιστοποιητικό γνώσεων των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση  ΤΠΕ.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, προσφέρει στους καταρτιζόµενους, οι οποίοι θα συµµετάσχουν στα προγράµµατα που θα υλοποιήσει τα παρακάτω:
• Κατάρτιση σε σύγχρονη αίθουσα πληροφορικής µε ένα Η/Υ ανά καταρτιζόµενο.
• ∆ιάθεση χώρου και χρόνου για πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ στους χώρους του ΚΕΚ.
• Σύγχρονο έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.
• Προετοιµασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης µέσω ειδικού λογισµικού προσοµοίωσης των εξετάσεων.
• Εξετάσεις των εκπαιδευτικών ενοτήτων (Word, Excel, Internet, Παρουσιάσεις, Βάσεις ∆εδοµένων) καθώς και επανεξετάσεις για κάθε ενότητα.

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/05/2013.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΠΑ 2
2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΚ (∆ιατίθεται στα γραφεία του ΚΕΚ)
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
4. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
5. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
6. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
7. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ∆ΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Πληροφορίες για συµµετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ, 64006, ΚΑΒΑΛΑ, τηλ: 2510 316979, 232969.
Αιτήσεις ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-19:00.

ΠΗΓΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (http://www.ekpedeutiki.gr/pub/el/)

κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις
08.04.2013

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

Μάθε για τη Δράση «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». 

Περιγραφή: Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων σε έντεκα περιφέρειες της χώρας μέσω Προγραμμάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

(Τα σεμινάρια προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς των ανωτέρω περιφερειών)

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "Business to Business"

5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9. Οργανωτικές Ικανότητες

10. Ικανότητα επικοινωνίας

11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 - Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

Τόπος Υλοποίησης: Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ.  210 8544666

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων των καταρτιζόμενων

Τρόπος Επιλογής: Βάσει σειράς προτεραιότητας

Διάρκεια έργου: 2012 - 2014

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης & στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5€/ανά ώρα κατάρτισης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Δικτύου Επιχειρηματικότητ
08.04.2013

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις  Μικρές Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της  Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού  Δικτύου Επιχειρηματικότητας, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες  συμβουλευτικής υποστήριξης σε Πολύ Μικρές και Μικρές  επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.  Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 «Λειτουργία  Δικτύου Επιχειρηματικότητας της ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης και σύμφωνα με την  από 23/01/2012 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και ειδικότερα έως τις 30/6/2015

Είδος: Συμφωνητικό συνεργασίας

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου: www.diktyo.imegsevee.gr είτε να  έρθουν σε επικοινωνία με τους Συντονιστές της κεντρικής δομής του Δικτύου  Επιχειρηματικότητας κ. Ηλία Γεωργόπουλο, κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-8837188, καθώς και στο  e-mail diktyo@imegsevee.gr

 

Υλοποίηση δωρεάν Σεμιναρίων / Εργαστηρίων μέσω του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
08.04.2013

Υλοποίηση δωρεάν Σεμιναρίων / Εργαστηρίων μέσω του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση προσόντων γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους.

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2013, σεμινάρια / εργαστήρια (work – shops) ενδυνάμωσης και αναβάθμισης προσόντων των γυναικών, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους, ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα (Σωματεία, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΒΕΕ) των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ (μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο). Τα σεμινάρια/εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ», Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.
Τα σεμινάρια/εργαστήρια απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες που είναι ήδη μέλη σε συνδικαλιστικά όργανα (Σωματεία, Ομοσπονδίες – τοπικές ή/και κλαδικές, ΓΣΕΒΕΕ), των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες – εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω επαγγελματικούς κλάδους και δε συμμετέχουν σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση. Η συμμετοχή σε αυτά είναι δωρεάν.
Θεματικά αντικείμενά τους θα αποτελέσουν: οι ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η γυναικεία επιχειρηματικότητα (ιδιαιτερότητες και καλές πρακτικές), συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών.
Ο αριθμός των συμμετεχουσών σε κάθε σεμινάριο/εργαστήριο θα κυμανθεί στα 15 άτομα, ενώ στην Αθήνα θα κυμανθεί στα 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα πραγματοποιηθούν εκτός από την Αθήνα και σε 6 Περιφέρειες, όπου εδρεύουν οι περιφερειακές δομές του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): Κρήτη – Ηράκλειο, Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη, Ήπειρος – Ιωάννινα, Θεσσαλία – Λάρισα, Δυτική Ελλάδα – Πάτρα,  Ιόνιοι Νήσοι – Κέρκυρα.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.isotita.imegsevee.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, τηλέφωνο: 210-8846852 (εσωτ.328). Πρόσωπο επαφής: Ιωάννα Προφύρη, Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

“Υγιεινή Τροφίμων” Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων
05.04.2013

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Αφορά το προσωπικό των Επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Κόστος συμμετοχής σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, είναι σαράντα (40,00 €) ευρώ ανά καταρτισθέντα και τριάντα (30,00 €) ευρώ ανά καταρτιθέντα εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε νησιά εκτός Κρήτης.
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν, Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3438/2006.

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων “Τεχνικών Ασφαλείας”
05.04.2013

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, προτίθεται να υλοποιήσει, δωρεάν για τα μέλη του (τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος), σεμινάρια για την επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Β κατηγορία και σεμινάρια 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία.

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
05.04.2013

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει τους/ις άνεργους/ες ότι  από 15/04/2013 ξεκινά  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη ν επιλογή τους στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» μέχρι την 20/05/2013. Αφορά 2 κατηγορίες ανέργων όπως:
Α.  «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ» ,με προβλεπόμενη επιδότηση 2.700 ευρώ
Β  «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής ,δευτεροβάθμιας και μεταδευτερόβάθμιας εκπαίδευσης», με επιδότηση 2.400€

ΠΗΓΗ: ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25)
11.02.2013

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Καβάλας ενημερώνει ότι η Συντεχνία Αρτοποιών Ν.Καβάλας, το Σωματείο Κομμωτών-τριών & Κουρέων Ν.Καβάλας, το Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων – Βενζινοπωλών Ν.Καβάλας, το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών ¨Η ΟΜΟΝΟΙΑ¨ Ν.Καβάλας, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.Καβάλας, το Σωματείο Θερμουδραυλικών Ν.Καβάλας, το Σωματείο Επιπλοξυλουργών Ν.Καβάλας, ο Σύλλογος Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Καβάλας, το Σωματείο Καφεζυθοπωλών και Ιδιόκτητων Καφετεριών Καβάλας "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", ο Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ανατολικής Μακεδονίας, το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Ν.Καβάλας, το Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών Ν.Καβάλας, το Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνικό Σωματείο «Οι Φίλιπποι», το Σωματείο Δ/ντών Εστιατόρων-Ταβερνών-Εξοχικών Κέντρων Ν.Καβάλας, το Σωματείο Επαγγελματιών Δημοτικού Διαμερίσματος Θεολόγου-Ποτού-Θάσου, ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν.Καβάλας προτίθενται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα Σεμινάρια επαγγελματικής  κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Στα σεμινάρια θα λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2012.
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 40 ώρες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αποζημίωση 5€ ανά ώρα κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας: 2510-223323.
Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Σεμινάρια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας  από το Επιμελητήριο Καβ
18.01.2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) θα υλοποιήσει στο άμεσο χρονικό διάστημα για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης επιχειρηματιών, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι το να είσαι επιχειρηματίας, αυτοαπασχολούμενος ή εργαζόμενος σε ΜΜΕ με στόχο την διεθνοποίηση. Το πρόγραμμα αφορά στις εξής δύο Δράσεις:

"Συμβουλευτική και mentoring σε θέματα εξωστρέφειας" , δηλαδή ενημέρωση συμμετεχόντων για θεωρίες και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν 1. να αυξήσουν την κατανόηση τους αναφορικά με την διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, 2.να έχουν, ανά πάσα στιγμή ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης τους, 3. να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησης τους και 4. να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας.  
Η συμβουλευτική θα έχει διάρκεια 22 ώρες ανά άτομο και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.
"Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας" , δηλαδή παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρωπίνου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.
Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής και απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου : www.kcci.gr , αίτηση συμμετοχής.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510222212.