ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.379/2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖΟΩΕ6-1ΣΑ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της ΠρομήθειαΣτροφών σκύλων οικονομικων έτων2023-2024 του Δήμου Καβάλας, διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών.         O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 432/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΕ6-ΦΙ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος (Τμήμα 1ο: Διάφορα Έπιπλα)του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769) διάρκειας  ενός (1)μηνός από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 211303   Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.361/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΟΦΩΕ6-ΩΙΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) τουAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίωνγια την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης σε μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 327/2023 (ΑΔΑ: 6Υ25ΩΕ6-ΔΑΛ)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 29.09.2023 ΑΡ. ΜΕΛ. 1037/2022                                                                       Αριθ. Πρωτ.:19774   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  ενενήντα (90) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 197914     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.294/2023(ΑΔΑ:6ΧΜ1ΩΕ6-ΓΟΙ)απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια μηχανολογικού […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 262/2023(ΑΔΑ:Ψ7ΣΔΩΕ6-41Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Ν.Π.Δ.Δ., με διάρκεια δύο (2) ετών     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.263/2023(ΑΔΑ:ΨΞ4ΚΩΕ6-7ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769)διάρκειας  τεσσάρων (4) μηνών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 194668.   Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.194/2023(ΑΔΑ: 64Μ7ΩΕ6-Υ1Ρ))απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η […]