ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής αυτών για τα έτη, 2020,2021,2022»   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.401/2020 απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η«Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών […]

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΒΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΔΣ της ΟΕΒΕ Καβάλας αποφάσισε στο τελευταίο του διοικητικό συμβούλιο να ασφαλίσει το κτήριο που στεγάζονται τα γραφεία της για τους εξής κινδύνους: Πυρός από οποιαδήποτε αιτία για κεφάλαιο 150.000€ Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς για κεφάλαιο 300.000€ Ζημιές κτηρίου από φυσικά φαινόμενα (εκτός σεισμού) για κεφάλαιο 50.000€ (σε Α κίνδυνο) Ζημιές […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

  O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 371/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΓ6ΩΕ6-ΨΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίεςΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ […]

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας»   

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 229/2020απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 253/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΝ0ΩΕ6- Γ0Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια υδραυλικού υλικού έτους 2020, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη […]