ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ CPV:37535200-9, 31527200-8 ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 498/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΑΚΩΕ6-Ε07) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 & 2022-2023   Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 358/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

  O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 337/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(με ΑΔΑ: ΨΚΕΤΩΕ6-Π7Σ), με την οποία εγκρίθηκε η «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας και του σιντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»   

   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 336/2021Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας (με ΑΔΑ: 638ΣΩΕ6-312), με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, ταέγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το Έτους 2021»   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.335/2021 (ΑΔΑ:94ΣΑΩΕ6-Θ62)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Υπηρεσία (ΑΕΚΚ), ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων ετους 2021» 

    Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.333/2021 (ΑΔΑ:ΩΖ2ΜΩΕ6-Θ43)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προσφερόμενων ειδώντων […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα.   Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  και υποδιαιρείται […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Καβάλα 27/5 /2021 Αρ. Πρωτ.1387   Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας   Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου, με συνολικό εμβαδόν 72 τ.μ, (ως ενιαίο χώρο δύο συνενωμένων καταστημάτων, των  1.7 και 1.8,    37 και 35 τ.μ. αντίστοιχα  ), στο κέντρο του Ά ορόφου […]

Διαγωνισμός για την «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ

  O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.629/2020(ΑΔΑ: 64Φ7ΩΕ6-ΞΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 500/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΩΞΤΩΕ6-2ΛΨ) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικών ετών 2021 […]