ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ,ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2024     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 224/2024(ΑΔΑ:9ΒΟΞΩΕ6-ΤΧ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 02.05.2024 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.:8859 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αρ. μελ. 1504/2024   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 23.04.2024 ΑΡ. ΜΕΛ. 1542/2024                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 8068   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμήςανά τμήμα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 : ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ, […]

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»     ΑΔΑ: 91ΜΞΩΕ6-ΛΦ9 Α.Π.:6797/06-03-2024   ΜΕΤΡΟ 4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».   Η πίστωση προέρχεται από το […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.379/2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖΟΩΕ6-1ΣΑ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της ΠρομήθειαΣτροφών σκύλων οικονομικων έτων2023-2024 του Δήμου Καβάλας, διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών.         O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 432/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΕ6-ΦΙ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ο Δήμος Καβάλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος (Τμήμα 1ο: Διάφορα Έπιπλα)του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769) διάρκειας  ενός (1)μηνός από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 211303   Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.361/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΟΦΩΕ6-ΩΙΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) τουAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίωνγια την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης σε μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 327/2023 (ΑΔΑ: 6Υ25ΩΕ6-ΔΑΛ)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 29.09.2023 ΑΡ. ΜΕΛ. 1037/2022                                                                       Αριθ. Πρωτ.:19774   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ […]