ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 29.09.2023 ΑΡ. ΜΕΛ. 1037/2022                                                                       Αριθ. Πρωτ.:19774   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  ενενήντα (90) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 197914     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.294/2023(ΑΔΑ:6ΧΜ1ΩΕ6-ΓΟΙ)απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια μηχανολογικού […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 262/2023(ΑΔΑ:Ψ7ΣΔΩΕ6-41Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Ν.Π.Δ.Δ., με διάρκεια δύο (2) ετών     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.263/2023(ΑΔΑ:ΨΞ4ΚΩΕ6-7ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769)διάρκειας  τεσσάρων (4) μηνών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 194668.   Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.194/2023(ΑΔΑ: 64Μ7ΩΕ6-Υ1Ρ))απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σακων απορριμματων 2023     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.76/2023(ΑΔΑ:Ψ745ΩΕ6-Γ0Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων […]

Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στοΠεριγιάλι Καβάλας σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια στο Ο.Τ. Γ1275 “Κ.Χ.”».Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» οι δημοτικές καικοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  εκατόν πενήντα (150) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 191215& 191850     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.121/2023(ΑΔΑ: 6Ο5ΙΩΕ6-ΨΕΑ)απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝΕΞΥΠΝΗΣ ΠΌΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ»ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΏΝO Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ 65Θ3ΩΕ6-ΗΣ5) απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι τουδιαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.75/2023(ΑΔΑ: 99Κ7ΩΕ6-Λ23)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή […]