ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.230/2020 (ΑΔΑ:9ΟΑΣΩΕ6-ΣΥΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

   Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.252/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

  Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.245/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθειαέτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2020-2021,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 251/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΥ9ΩΕ6-163) περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας 2020 – 2021, συνολικής προϋπολογισθείσας […]

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος

    Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση καταστήματος του Α ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας. Το ακίνητο με εμβαδόν 114 τ.μ. είναι γωνιακό και βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιούχα θέση  στον Α΄ όροφο  της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας, στη δεξιά πλευρά του αριστερού  διαδρόμου του Α΄ορόφου […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

    Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 88/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, ταέγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) στο […]

Διαγωνισμός για την «προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 117/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια Οικοδομικών Υλικών, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδαγια το σύνολο όμως […]

Διαγωνισμός για την   «Υπηρεσία«Μίσθωση γερανών με χειριστή  έτους 2020»

   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 118/2020 απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή » ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.448,52€ χωρίς Φ.Π.Α. και 31.555,52ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, ταέγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορέςκαι κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά αποκλειστικάβάσει […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020 – 2021

  O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 87/2020(ΑΔΑ: Ω8ΓΕΩΕ6-ΔΩΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τημεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο σύνολο του προϋπολογισμού. Η συνολική εκτιμώμενη […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60/2020 (ΑΔΑ: ΨΘ47ΩΕ6- ΞΘ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια σάκων απορριμμάτων, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο […]