ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης στο πλαίσιο του Έργου ‘’ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ’’, για την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας, έτους 2022-2023» διάρκειας πέντε (5) μηνών.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 177111     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.11/2023απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανογράφησης στο πλαίσιο […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) τουAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίωνγια την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών & φωτοτυπικού χαρτιού του Δήμου Καβάλας   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 608/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗΜΩΕ6-163) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)»   O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 217/2022 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΜΕΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.481/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμήςανά τμήμα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 21.07.2022 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 12928 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αρ. μελ. 1044/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ CPV:37535200-9, 31527200-8 ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ   O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 498/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΑΚΩΕ6-Ε07) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με […]