Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών και φαξ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΟΜΑΔΑ Α» Η Δήμαρχος Καβάλας,έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.429/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με την οποία εγκρίθηκαν η  «προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών και φαξ ΟΜΑΔΑ Α», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]