Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : […]

Νέα διάταξη για τους χρήστες μηχανημάτων με υγρό φρέον

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη που χρησιμοποιούν μηχανήματα με υγρό φρέον να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο φρέον των ψυγείων τους καθώς τα επιτρεπόμενα φρέον είναι το 134 ή 404 (εάν στα ψυγεία σας δεν υπάρχουν αυτά τα φρέον θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε) ενώ είμαστε υποχρεωμένοι μία (1) φορά τον χρόνο να το ελέγχουμε […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο Κύπρου 10) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινοχρήστου χώρου 67,05 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου – Ι. Δραγούμη (Πλατεία Κονσουλίδη). Ο χώρος μισθώνεται για την ανάπτυξη […]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στην παρουσίαση ιστορικού ντοκιμαντέρ.