ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

  O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 337/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(με ΑΔΑ: ΨΚΕΤΩΕ6-Π7Σ), με την οποία εγκρίθηκε η «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας και του σιντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»   

   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 336/2021Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας (με ΑΔΑ: 638ΣΩΕ6-312), με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, ταέγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού,προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το Έτους 2021»   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.335/2021 (ΑΔΑ:94ΣΑΩΕ6-Θ62)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Υπηρεσία (ΑΕΚΚ), ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων ετους 2021» 

    Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.333/2021 (ΑΔΑ:ΩΖ2ΜΩΕ6-Θ43)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προσφερόμενων ειδώντων […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Καβάλα  23/08/2021     Ο Πρόεδρος και  το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας εκφράζουν την βαθύτατη λύπη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Κεχαγιά Βασιλείου, του επί σειρά ετών προέδρου του Σωματείου Κρεοπωλών Ν.Καβάλας αλλά και προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κρεοπωλών Ν.Καβάλας  για την  απώλεια […]