ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σακων απορριμματων 2023     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.76/2023(ΑΔΑ:Ψ745ΩΕ6-Γ0Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων […]

Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στοΠεριγιάλι Καβάλας σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια στο Ο.Τ. Γ1275 “Κ.Χ.”».Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» οι δημοτικές καικοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  εκατόν πενήντα (150) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 191215& 191850     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.121/2023(ΑΔΑ: 6Ο5ΙΩΕ6-ΨΕΑ)απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝΕΞΥΠΝΗΣ ΠΌΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ»ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΏΝO Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ 65Θ3ΩΕ6-ΗΣ5) απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι τουδιαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]