ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝΕΞΥΠΝΗΣ ΠΌΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ»ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΏΝO Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ 65Θ3ΩΕ6-ΗΣ5) απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι τουδιαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]