ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  εκατόν πενήντα (150) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 191215& 191850     Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.121/2023(ΑΔΑ: 6Ο5ΙΩΕ6-ΨΕΑ)απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην […]