Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στοΠεριγιάλι Καβάλας σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια στο Ο.Τ. Γ1275 “Κ.Χ.”».Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» οι δημοτικές καικοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των […]