ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σακων απορριμματων 2023     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.76/2023(ΑΔΑ:Ψ745ΩΕ6-Γ0Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων […]