ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769)διάρκειας  τεσσάρων (4) μηνών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.   ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 194668.   Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.194/2023(ΑΔΑ: 64Μ7ΩΕ6-Υ1Ρ))απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΒΕΚ

Καβάλα,20/06/2023 Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας ενσωματώνει και εφαρμόζει προς όφελος των μελών της τη συνεργασία της ΓΣΕΒΕΕ με την εταιρεία ΒSS του κου Λιακόπουλου που αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας BSSδίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες εμπόρους και βιοτέχνες να ρυθμίζουν τις οφειλές […]