ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 262/2023(ΑΔΑ:Ψ7ΣΔΩΕ6-41Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Ν.Π.Δ.Δ., με διάρκεια δύο (2) ετών     Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.263/2023(ΑΔΑ:ΨΞ4ΚΩΕ6-7ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του […]