ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 29.09.2023 ΑΡ. ΜΕΛ. 1037/2022                                                                       Αριθ. Πρωτ.:19774   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ […]