ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 23.04.2024 ΑΡ. ΜΕΛ. 1542/2024                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 8068   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμήςανά τμήμα. Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 : ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ, […]