Πρόσκληση σε Ομάδες Εργασίας σχετικά με Πρόσβαση σε Τραπεζική Χρηματοδότηση

Καβάλα,  28/05/2024   Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, οι δύο φορείς συνδιοργανώνουν ομάδες εργασίας ώστε να συζητήσουν από κοινού τις διαδικασίες, τα εμπόδια και τους βέλτιστους τρόπους πρόσβασης σε τραπεζικά χρηματοδοτικά προϊόντα.   Η […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ,ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2024     O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 224/2024(ΑΔΑ:9ΒΟΞΩΕ6-ΤΧ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελευθερούπολη, 02.05.2024 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.:8859 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αρ. μελ. 1504/2024   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ   έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής. Η παρούσα σύμβαση […]