ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΌΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ»
ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΏΝ
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ 65Θ3ΩΕ6-ΗΣ5) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του
διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Έξυπνης Βιώσιμης
Κινητικότητας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 340.443,55
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (422.150,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72260000-5 –
«Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά», 32420000-3 – «Εξοπλισμός δικτύου», 32560000-6 – «Υλικό
οπτικών ινών», 48000000-8 – «Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής», 31711423-4 –
«Εξοπλισμός Ασύρματης επικοινωνίας με μικροκύματα», 34926000-4 «Εξοπλισμός ελέγχου
στάθμευσης αυτοκινήτων», 32323100-4 – «Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης», 39113300-0 –
«Πάγκοι-καθίσματα», 38820000-9 – «Εξοπλισμός τηλεχειρισμού», 79340000-9 «Υπηρεσίες
διαφήμισης και μάρκετινγκ».
Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό: 191195,
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα
Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006,
του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι
(6) μήνες από την υπογραφή της. Όλες οι εργασίες και τα παραδοτέα θα πρέπει να ολοκληρωθούν
μέχρι 31/12/2023. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την
προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’
αριθμ. 9823/27-04-2023 Διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των
προσφορών είναι η Ελληνική.0003577949ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27/04/2023
Καβάλα, 27/04/2023
Α. Π.: 9832
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΑΔΑ: 9ΛΗΟΩΕ6-ΕΜΑMinistry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.04.27 13:49:24
EEST
Reason:
Location: Athens

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού
της μελέτης χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι:
6.808,87 € (Έξι Χιλιάδες Οκτακόσια Οκτώ Ευρώ Και Ογδόντα Επτά) Λεπτά.
Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily στις 06/04/2023 καθώς και η διόρθωση
αυτής στάλθηκε για δημοσίευση στις 21/04/2023 (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) με ηλεκτρονική αποστολή.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα
15:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα
του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-
500082).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ