ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  εκατόν πενήντα (150) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 191215& 191850

 

 

Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.121/2023(ΑΔΑ: 6Ο5ΙΩΕ6-ΨΕΑ)απόφαση τηςΟικονομικής Επιτροπής,μετην οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ  στις Κρηνίδες Καβάλας» (ΟΠΣ 5037854), διάρκειας  εκατόν πενήντα (150) ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , για το ΣΥΝΟΛΟ των προσφερόμενων ειδών ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ της προμήθειας και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 186.000,00€ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι Τμήματα: Τμήμα 1 Φορτωτής γαιών που μπορεί να φέρει κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 m3,ποσού 80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(CPV: 34144710-8-Τροχοφόροι φορτωτές) και Τμήμα 2Κινητός πετρελαιοκίνητος θρυμματιστής κλαδιώνελάχιστης διαμέτρου 18 cm Κινητός πετρελαιοκίνητος θρυμματιστής κλαδιών ελάχιστης διαμέτρου 18 cm ποσού 105.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(CPV:42642100-9-Εργαλειομηχανές για την κατεργασία ξύλου).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου Καβάλας.Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την περιγραφή του κάτωθι πίνακα:

 

Τμήμα Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Τμήμα 1 2% Χ 65.000,00 = 1.300,00 € (Χίλια τριακόσια Ευρώ και μηδέν λεπτά)
Τμήμα 2 2% Χ 85.000,00 € = 1.700,00 € (Χίλια επτακόσια Ευρώ και μηδέν λεπτά)

 

Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016και τις τροποποιήσεις αυτού,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010, του Ν.4250/2014 και του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 25/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ