Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο
Περιγιάλι Καβάλας σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια στο Ο.Τ. Γ1275 “Κ.Χ.”».
Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» οι δημοτικές και
κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών
αγορών , τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους
δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας
διαφήμισης. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της
περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση , καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που
έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ο Δήμος Καβάλας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον καθορισμό
της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Περιγιάλι Καβάλας σε ασφαλτοστρωμένη
επιφάνεια στο Ο.Τ. Γ1275 “Κ.Χ” για την τοποθέτηση κινητής καντίνας και καλούνται οι κοινωνικοί και
επαγγελματικοί φορείς να καταθέσουν έως τις 19/05/2023 τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης θα πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και εγγράφως οι
απόψεις, στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης του Δήμου, στο σύνδεσμο
https://egov.crowdapps.net/participation-kavala/consultation/diavoyleysi-gia-ton-kathorismo-tis-thesis-
askisis-ypaithrioy-stasimoy-emporioy-sto-perigiali-kavalas-se-asfaltostromeni-epifaneia-sto-o-t-g1275-
k-ch/
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Προμούσας