ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥ Aνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σακων απορριμματων 2023

 

 

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.76/2023(ΑΔΑ:Ψ745ΩΕ6-Γ0Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2023», διάρκειας επτα (7) μηνών, μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 44.536,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ (55.224,64ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV:19640000-4.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4250/2014.

Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των οχτακοσίων ενενήντα ευρώ καιεβδομήντα δυο λεπτών (890,72€). Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληwww.promitheus.gov.grτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Πέμπτη15/06/2023και ώρα 10:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ