ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της ΠρομήθειαΣτροφών σκύλων οικονομικων έτων2023-2024 του Δήμου Καβάλας, διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών.

 

 

 

 

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 432/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΕ6-ΦΙ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφών σκύλων οικονομικώνετών2023-2024 του Δήμου Καβάλας», διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών, μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της ποσότητας της εν λόγω προμήθειας, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 54.777,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει: ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΩΝ (ΚΡΟΚΕΤΑ) και ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, συνολικού προϋπολογισμού 54.777,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 15713000-9 Τροφές για κατοικίδια ζώα).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010,του Ν. 4250/2014.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας ή όπου αλλού υποδείξει η ΑναθέτουσαΑρχή. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι στο ποσό των 883,50€.

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό:310289, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληhttps://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortalτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Δευτέρα05/02/2024 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ