ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών

 

 

Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.379/2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖΟΩΕ6-1ΣΑ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Καβάλας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)ανά τμήμα, στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 316.733,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ(392.748,92 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 18141000-9 Γάντια εργασίας
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΟΡΑΣΕΩΣ 18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα
3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα
4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφάλειας
5 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 18832000-0 Υποδήματα
6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα

 

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ για κάθε τμήμα για το οποίο συμμετέχουν, ήτοι στο αντίστοιχο ποσό κάθε τμήματος, όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΣΕ € ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ €
1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ – ΓΑΝΤΙΑ 95.150,00 2% 1.903,00
2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΟΡΑΣΕΩΣ 13.130,00 262,60
3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ – ΜΑΣΚΕΣ 3.783,00 75,66
4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 128.836,00 2.576,72
5 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 57.750,00 1.155,00
6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 18.084,00 361,68
ΣΥΝΟΛΟ 316.733,00 6.334,66

 

 

 

Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- TendersElectronicDaily,  στις 17/01/2024, με ηλεκτρονική αποστολή.

Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληhttps://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortalτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Τετάρτη28/02/2024 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ