ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 23.04.2024

ΑΡ. ΜΕΛ. 1542/2024                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 8068

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμήςανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση, αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1 : ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ, CPV44613700-7, προϋπολογισμός 46.651,90.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσηςκαι η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.

Η Ε.Δ. μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης[1].

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13.05.2024 και ώρα 15:00:00.

Η διαδικασίαθα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 17.05.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός Συστήματος 349449) και στην διεύθυνση του Δήμου Παγγαίουwww.dimospaggaiou.gr.Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Πάτσας Δημήτριοςτηλ. 25923 50031,email: info@dimospaggaiou.gr.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ[2] μέχρι 31.12.2024 με δικαίωμα χρονικής παράτασης, χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

[1]     Αρθ. 105 παρ. 1 ν. 4412/2016

[2]        Ε.Σ. 2017  – 206 Π ΚΤ7, 2017 – 249 Π ΚΤ7