ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ,ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΤΟΥAνοιχτούΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού κάτω των ορίων της προμήθειας υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2024

 

 

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 224/2024(ΑΔΑ:9ΒΟΞΩΕ6-ΤΧ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για το Τμήμα Συντήρησης Οδών Κτηρίων &Κοινόχρηστων Χώρων», διάρκειαςέως την 31η Δεκεμβρίου 2024, μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά τμήμα, για το σύνολο των ειδών του τμήματος, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 157.791,85ευρώ χωρίς ΦΠΑ (195.661,89ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV:

 

 • 44111200-3 (Τσιμέντο)
 • 44111000-1 (Οικοδομικά υλικά)
 • 44111900-0 (Κεραμικές πλάκες)
 • 44316000-8 (Σιδηρικά είδη)
 • 44333000-3 (Σύρμα)
 • 44330000-2 (Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες)
 • 44810000-1 (Χρώματα επίχρισης)
 • 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες)
 • 44812210-0 (Λαδομπογιές)
 • 44832200-3 (Αραιωτικά)
 • 44832000-1 (Διαλύτες)
 • 44831300-7 (Στόκος)
 • 39224210-3 (Βούρτσες ελαιοχρωματιστών)
 • 39812500-2 (Στεγανωτικά)

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4250/2014.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας ή όπου αλλού υποδείξει η ΑναθέτουσαΑρχή. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό:352260, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών στηΔιαδικτυακήπύληhttps://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortalτου συστήματοςΕΣΗΔΗΣ,ορίζεται η ημέρα Πέμπτη13/06/2024 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ