Οργανωτική Δομή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση υπογράφοντας, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις  αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ομοσπονδίας.

1.  Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

2.   Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ της Ομοσπονδίας και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.

3.  Συνάπτει, μετά του Γενικού Γραμματέα, έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα της Ομοσπονδίας σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

4.  Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ομοσπονδίας, την οποία και εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.

5. Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

6. Επιβλέπει την πίστη τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στην διαχείριση του.

7. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του, από τον Αντιπρόεδρο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.

2. Προσυπογραφεί, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντα του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών.

Ειδικότερα ο Ταμίας:

α) Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίηση τους.

β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της Ομοσπονδίας που υπογράφονται από τον Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ) Συντάσσει, τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη των εσόδων και πόρων της Ομοσπονδίας.

δ) Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ομοσπονδία.

ε) Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

στ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών της Ομοσπονδίας.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΓΣΕΒΒΕ

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΡΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΚΑΪΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ:ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΪΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΧΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ