ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 253/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΝ0ΩΕ6-
Γ0Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια
υδραυλικού υλικού έτους 2020, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του
διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών
που θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική
εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 34.312,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του
Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή
αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι για
ποσό 553,43 €.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καβάλας, Κύπρου 10, στις 24/07/2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
(έναρξη) μέχρι και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές
πρέπει να υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513 500285 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών
του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη
διεύθυνση www.kavala.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
0003436247