ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 

O Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 371/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΓ6ΩΕ6-ΨΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίεςΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ,μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα στο σύνολο όμως του κάθε τμήματος.Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 43.519,04ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% με CPV50712000-9, 14211000-3, 34913000-0.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του Ν. 3852/2010, του Ν.4053/2012.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,  Κύπρου 10, στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι και ώρα  10:30π.μ.  (λήξη  επίδοσης  προσφορών).  Οι  προσφορές  πρέπει  να  πρωτοκολλούνται και  να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2020. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500280 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), στη διαδρομή: kavala-simera ► diagvnismoi-ergvn-promhtheivn ► trexontes-diagwnismoi,  καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ