ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής αυτών για τα έτη, 2020,2021,2022»

 

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.401/2020 απόφαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η«Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής αυτών».

ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.152,32€ χωρίς Φ.Π.Α. και 63.428,88ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, ταέγγραφα της σύμβασηςκαι οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορέςκαι κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά αποκλειστικάβάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.4270/2014, του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και ΑξιολόγησηςΔιαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας,

Κύπρου 10, στις 09/10/2020, ημέρα  Παρασκευήκαι από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρικαι ώρα 10:30π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει ναπρωτοκολλώνται καινα παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορέςπρωτοκολλώνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ωςεκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513.500086  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της

διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στοΕμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του. Τα έξοδα δημοσίευσης τουδιαγωνισμού, καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού, θα βαρύνουν τονανάδοχο, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.kavala.gov.gr),στη διαδρομή: Eπικαιρότητα – Διαγωνισμοί – Τρέχοντες (Ανάθεση υπηρεσιών λήψης σημάτων των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού, πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής αυτών)καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(www.eprocurement.gov.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απαραίτητακατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

   ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ