ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος (Τμήμα 1ο: Διάφορα Έπιπλα)του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769) διάρκειας  ενός (1)μηνός από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 211303

 

Ο Δήμαρχος Καβάλας,έχονταςυπόψη τηνυπ’αριθμ.361/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΟΦΩΕ6-ΩΙΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,μετην οποία εγκρίθηκαν η «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος (Τμήμα 1ο Διάφορα Έπιπλα)του Δήμου Καβάλας», (ΟΠΣ 5009769) διάρκειας ενός (1) μηνός  από  την υπογραφή της σύμβασης και  την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένες προσφορέςμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το ΣΥΝΟΛΟ των προσφερόμενων ειδών της προμήθειας, επί ποινή αποκλεισμού και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 101.270,80€ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει τo κάτωθι Τμήμα: Τμήμα 1ο:Διάφορα έπιπλα,ποσού 101.270,80 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(CPV:39151000-5 Διάφορα έπιπλα).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται ο ακάλυπτος χώρος στο χερσαίο τείχος (πρώην οικόπεδο Κρέη) επί της οδού Λάμπρου Κατσώνηστο Δήμο Καβάλας, εκτός εάν υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας άλλος χώρος.Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% τηςσυνολικής εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την περιγραφή του κάτωθι πίνακα:

 

Τμήμα Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Τμήμα 1 2% Χ81.670,00 = 1.633,40 € (Χίλια εξακόσια τριάντα τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά)
Σύνολο 1.633,40 €                                               (Χίλια εξακόσια τριάντα τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά)

 

Ηισχύουσα νομοθεσία είναιοιδιατάξειςτουΝ.4412/2016και τις τροποποιήσεις αυτού,τουΝ.3463/2006,τουΝ.4270/2014, του Ν. 3852/2010, του Ν.4250/2014 και του Ν.4782/2021.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 01/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ