ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων ετους 2021» 

    Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.333/2021 (ΑΔΑ:ΩΖ2ΜΩΕ6-Θ43)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προσφερόμενων ειδώντων […]