ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το Έτους 2021»   Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.335/2021 (ΑΔΑ:94ΣΑΩΕ6-Θ62)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Υπηρεσία (ΑΕΚΚ), ταέγγραφα της σύμβασης καιοι όροι του διαγωνισμού, […]