ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) τουAνοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίωνγια την προμήθεια υλικών για τον Ηλεκτροφωτισμό και τη Συντήρηση Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, διάρκειας έως τις 31-12-2022

 

O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 275/2022 (ΑΔΑ: 6Ο6ΧΩΕ6-ΖΒ4) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας,με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών για τον Ηλεκτροφωτισμό και τη Συντήρηση Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά τμήμα, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 193.681,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (240.164,93 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV για τοΤμήμα 1  44114000-2 (Σκυρόδεμα), για το Τμήμα 2  44160000-9 (Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη), για το Τμήμα 3  44111200-3 (Τσιμέντο),  για το Τμήμα 4 44111000-1 (Οικοδομικά υλικά), 44111900-0 (Κεραμικές πλάκες), για το Τμήμα 5 44330000-2 (Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες), για το Τμήμα 6 31520000-7 (Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα), για το τμήμα Τμήμα 7 44810000-1 (Χρώματα επίχρισης), 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες), 44812210-0 (Λαδομπογιές), 44832200-3 (Αραιωτικά), 44832000-1 (Διαλύτες), 44831300-7 (Στόκος), 39224210-3 (Βούρτσες ελαιοχρωματιστών) και 39812500-2 (Στεγανωτικά).

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  168356 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31-12-2022. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας  (EL 515).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 17700/12-07-2022 Διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.

 

 

 

Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- TendersElectronicDaily στις 06/07/2022 με ηλεκτρονική αποστολή.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκεύη19/08/2022 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και  από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ